Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeExpress uslugeMeđunarodni saobraćaj
 
Usluge

Međunarodni saobraćaj

U međunarodnom saobraćaju Pošta Crne Gore Vam pruža uslugu EMS (Express Mail Service). Pošiljka preuzeta na prenos EMS uslugom dobija status EMS pošiljke.

Karakteristike EMS usluga

 
 
 
  
Ukoliko su dokumenta sadržaj Vaše pošiljke, Vaši zahtjevi primaju se u CALL CENTER-u Pošte Crne Gore, pozivom na telefonski broj 19801 i to u periodu od 07:00 do 18:00 časova, svakog dana osim nedjelje.
 
U zavisnosti od Vašeg zahtjeva, EMS pošiljka može biti preuzeta/uručena u Vašim prostorijama, od strane našeg radnika ili direktno od Vas ili Vašeg ovlašćenog lica, u prostorijama pošte. 

 
 
Adresiranje EMS pošiljke
 
Za adresiranje EMS pošiljke koristi se poseban obrazac (adresnica), koji se sastoji od 5 primjeraka.
 
Pošiljalac je dužan da u Adresnici latiničnim pismom i arapskim brojevima upiše slijedeće podatke:

o tačnu i potpunu adresu pošiljaoca,
o tačnu i potpunu adresu primaoca,
o telefon, fax i e-mail adresu pošiljaoca i primaoca (ukoliko su ovi podaci poznati),
o opis sadržine pošiljke,
o namjenu sadržaja pošiljke na Carinskoj deklaraciji, 
 
 
 
 
za pakovanje EMS pošiljaka koristi se posebna ambalaža (kartonska ili polietilenska), usklađena sadržaju pošiljke.
 
 
 

U skladu sa aktima Svjetskog Poštanskog Saveza, najveća dimenzija EMS pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju je 1,5 m, odnosno 3,00 m, u zbiru dužina i obima na najširem mjestu mjereno u svakom drugom pravcu , osim u uzdužnom.
 
Najmanje dimenzije EMS pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju su dimenzije Adresnice (152 x 240 mm ).
 
Najveća dozvoljena masa  EMS pošiljke je 30 kg.
 
Razmjena EMS pošiljaka čija pojedinačna masa prelazi 30 kg,može se obavljati samo na osnovu bilateralnog sporazuma i ona ne može biti veća od 50kg.
 
 
 
Sadržaj EMS pošiljke
 
EMS pošiljke mogu sadržati dokumenta i/ili robu osim onih dokumenata i/ili robe, čiji je prenos zabranjen aktima Svjetskog poštanskog saveza i zakonodavstvima pojedinih zemalja.
 
EMS pošiljke ne smiju sadržati : metalni novac, novčanice ili bilo koje vrijednosnice koje glase na donosioca, putničke čekove, piraterijski materijal (narezane diskove i dr.), plemenite metale, drago kamenje, žive životinje, opojne droge, psihotropne materije, sablažnjive i nemoralne predmete, otrovne i materije sa nagrizajućim svojstvima, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materijale, oružje i municiju i sve druge predmete čiji je prenos zabranjen propisima Crne Gore, predmete čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji, predmete koji po prirodi i pakovanju mogu u toku prenosa ugroziti zdravlje i živote ljudi, druge poštanske pošiljke, poštanska postrojenja, transportna sredstva i opremu, osim materijala čiji je prenos dozvoljen pod uslovima i na način koji je utvrđen zakonom, međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim aktima, a što je pošiljalac u obavezi da dokaže.
 
Sve posledice slanja EMS pošiljaka sa nedozvoljenim sadržajem, snosi pošiljalac.