75 god. Dječjeg doma “Mladost” Bijela

75 god. Dječjeg doma “Mladost” Bijela

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Golbi" - Podgorica
Papir:
Muflep
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29X35mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30EUR
Tiraž:
40 000
FDC:
1

Opis

JU Dječji dom „Mladost” u Bijeloj je ustanova socijalnog tipa koja se bavi zbrinjavanjem djece lišene roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama. Jedina je ustanova ovog tipa na teritoriji Crne Gore.

Dom u Bijeloj je osnovan 1946. godine. U dugom nizu godina, od njegovog osnivanja do danas, kroz Dom je prošlo oko 2.000 djece.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja 75 god. Dječjeg doma ,,Mladost” Bijela publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Romana Pehar, slikarka iz Kotora