“75 god. lista Pobjeda”

“75 god. lista Pobjeda”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Ana Knežević
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
45.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
20 000 serija
FDC:
1

Opis