Dan marke

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Jadranka Simonović
Štampa:
Austrian State Printing House
Papir:
CPL 105 gr.
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29,82x35,50 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,25 EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis