“Fauna i flora”

“Fauna i flora”

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.37mm x 29.22mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
1.75 EUR
Tiraž:
15 000 serija
FDC:
2

Opis