Konkurs za izbor dizajnerskog rješenja za marku “Radost Evrope”

Konkurs za izbor dizajnerskog rješenja za marku “Radost Evrope”

Na osnovu Odluke Odbora direktora Pošte Crne Gore AD Podgorica o usvajanju Programa izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2024. godinu, broj 00010-20230605-5  od 09.06.2023.godine ,Saglasnosti  Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma  broj 002-350/23-3740/2 od 15.06.2023.godine, Odluke o izmjeni Odluke  o usvajanju Programa izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2024. godinu br. 00010-20231225-1/12 od 28.12.2023. godine i Saglasnosti Ministarstva Ekonomskog razvoja br.002-350/23-8112/2 od 09.01.2024. godine  Pošta Crne Gore AD Podgorica objavljuje

K O N K U R S

za izbor motiva i načina likovnog rješenja prigodne poštanske marke za izdanje Radost Evrope

I PREDMET KONKURSA

Konkurs za izbor motiva i načina likovnog rješenja za izdanje prigodne poštanske marke ,,Radost Evrope” prema usvojenom Programu izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2024. godinu:  

Program izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2024. godinu sadrži prigodno izdanje:

1. 24.10.2024.g. Radost Evrope

Izdanje sadrži:

-jednu marku nominalne vrijednosti 0,50 €,

-koverat prvog dana,

-prigodni žig.

Dimenzije marke ovog izdanja je: 35.00×29.00mm.

Izgled tabaka: 20 maraka.

Napomena: Likovno rješenje svake koverte prvog dana, tematski treba odgovarati nazivu prigodnog izdanja marke.

Kod tabaka, potrebno je likovno upodobiti i obod tabaka.

Autori su obavezni prijedloge likovnih rješenja tematski upodobiti sa nazivom prigodnog izdanja, odnosno nazivom svake pojedinačne marke u seriji, savjesno izučiti temu izdanja i likovno osmisliti. Za temu ,,Radost Evrope”  potrebno je da autor likovno obradi motiv dječijeg crteža. Autor se mora pored činjeničnog poznavanja teme izdanja saživjeti sa istom, osjetiti njen značaj, istorijsku vrijednost, duhovni smisao i ljepotu kazanu likovnim jezikom. Marka treba da bude simbioza svega navedenog: da ima istorijsko – kulturnu utemeljenost, estetsko-likovnu formu, duh vremena, pečat umjetnika i naručioca, nacionalno-državnu prepoznatljivost i internacionalnu širinu, što poštanskoj marki daje filatelističku vrijednost i finansijsko komercijalno opravdanje.

II USLOVI UČESTVOVANJA AUTORA

 • Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i punoljetna fizička lica sa i van teritorije Crne Gore.
 • Autor se za temu izdanja može nadmetati sa jednim ili više prijedloga.
 • Autor će likovno obraditi temu izdanja i motive po slobodnom izboru, u skladu sa uslovima datim u poglavlju I – Predmet Konkursa,  kao i uslovima datim u ovom poglavlju.
 • Likovni prijedlog mora odgovarati zadatoj temi izdanja.
 • Autor je u obavezi priložiti komentar svog likovnog rješenja u pisanoj formi na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
 • Autor je obavezan prijedloge likovnih rješenja izraditi u tehnici primjerenoj namjeni i formatu, tj. obavezan je predati likovno rješenje u likovnoj tehnici koja će osigurati kvalitetnu reprodukciju, vodeći računa da će se marka štampati tehnikom višebojnog offseta.
 • Autor će predložiti i moguće grafičke dorade, vodeći računa o namjeni djela, kao i zadatoj tehnici štampe (moguće je predložiti zlato, srebro, blindruck, termografiju…)
 • Ne mogu se koristiti motivi za predložene teme izdanja koji se već nalaze na markama prethodnih izdanja Pošte Crne Gore u    periodu 2005-2024. god. (sva izdanja se nalaze na internet adresi http://www.postacg.me).
 • Autori ne smiju javno otkriti prijavljena likovna rješenja i dužni su ih držati anonimnim tokom trajanja  Konkursa. U suprotnom, autori će biti isključeni iz nadmetanja na Konkursu.
 • Autor mora priložiti Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je on jedini tvorac likovnog rješenja koje je predmet ovog Konkursa, koja se ovjerava kod nadležnog organa i kao takva prilaže uz prijavu za Konkurs. Izjava treba biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
 • Ukoliko autor prilaže više likovnih rješenja za isto izdanje prigodne marke, sva rješenja moraju biti obuhvaćenja Izjavom.
 • Ukoliko autor u svom djelu koristi tuđe likovne prijedloge (fotografije, crteže, slike i druga djela) mora navesti izvore, odnosno autore, te regulisati autorska prava u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.
 • Autor preuzima ličnu odgovornost za eventualno potraživanje drugih autora, u odnosu na Poštu Crne Gore.
 • Predajom rada autor potvrđuje autorstvo kao i posjedovanje ovlašćenja za dalju upotrebu, izmjene i razradu prijavljenog rada.
 • Troškove izrade i slanja Konkursnog rada sa pratećom dokumentacijom snosi autor.
 • Učestvovanjem na  Konkursu, autor prihvata da je to rad na poštanskoj vrijednosnici, te da će sa konkursnim materijalima dobijenim od Pošte Crne Gore AD postupati tako da ih smatra poslovnom tajnom Pošte Crne Gore AD, u skladu sa važećim propisima.

III TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SMJERNICE ZA RAD AUTORA

 • Realizacija marke se sprovodi u programima koji su dio Adobe Creative Suite paketa:
 • Tekst koji se unosi u Indesign treba da se pretvori u krive, tj. tekstovi moraju biti vektorizovani;  Elementi marke (logotipi, znakovi, itd) koji se kreiraju u Illustratoru, treba pretvoriti u krive i snimiti kao EPS. Kao takvi se unose u Indesign;
 • Same slike za marku mogu biti u psd. i .tiff formatu (rezolucija. 600 dpi/inch);, a sve to u CMYK-u;
 • U Indesign-u ne koristiti opciju Transparency, osim Opacity opciju! (Transparencija dovodi do neželjenih efekata u procesu osvetljavanja);
 • Transparenciju odraditi u Photoshop-u, ili u Illustratoru pa napraviti EPS, koji se u tom formatu unosi u Indesign;
 • Marke moraju biti precizno dimenzionirane i raspoređivane po tabaku, jer i najmanje odstupanje dovodi do neprecizne perforacije i sječenja tabaka.

             Autor će predloge likovnih rješenja za prigodnu poštansku marku dostaviti:

 • Odštamšpane u formatu A4 sa odštampanom šifrom. Autori koji su konkurisali u prethodnom periodu, ne smiju koristiti iste šifre;
 • Odštampane u originalnoj veličini marke;
 • Na papiru na kom je odštampan prijedlog, obavezno mora biti odštampan naziv izdanja i šifra pod kojom je predat prijedlog likovnog rješenja;
 • Elektronsku formu u PDF formatu na CD-u ili USB-u u rezoluciji (300 dpi/inch); Predati CD ili USB treba biti obilježen šifrom autora i ne smije odavati identitet autora;
 • Dimenzije maraka koje su predviđene ovim Konkursom odnose se na uspravni ili vodoravni položaj marke u tabaku;
 • Veličina koverte prvog dana (FDC-a) iznosi 162 x 115 mm, rezolucija 300dpi/inch;
 • Prečnik žiga 33 mm, min 300 dpi/inch, sa kružnim natpisom : “PRVI DAN dd.mm.gggg. Pošta 81101 PODGORICA”.

Obavezni elementi na markama:

 • CRNA GORA – MONTENEGRO,
  • Naziv prigodnog izdanja i/ili naziv prigodne marke;
  • Nominalna vrijednost: planirati prostor nominale od tri cifre i oznaku € (npr. 0,50 €),
  • Godina izdanja (napomena: ako naziv prigodnog izdanja poštanske marke sadrži u sebi i godinu  izdanja, nije obavezno posebno ponavljati godinu izdanja);
  • Logo Pošte Crne Gore;
  • Ime autora likovnog rješenja marke (na konkursnim radovima upotrijebiti šifru);
  • Naziv štamparije (na  konkursnim radovima napisati – Štamparija).

Obavezni elementi na markama štampani su latiničnim pismom, u skladu sa Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama Pošte Crne Gore AD Podgorica.

U slučaju da  autor prvi put konkuriše ili nema logotip Pošte Crne Gore AD, može ga preuzeti na web stranici Pošte Crne Gore https://www.postacg.me/o-kompaniji/pr-centar/logotipi/

IV IZBOR AUTORA

Izbor prijedloga likovnog rješenja obaviće Komisija imenovana od strane Odbora direktora Pošte Crne Gore AD, najkasnije do 26. avgusta  2024. godine.

Ime izabranog autora, kao i autora koji nijesu izabrani (identifikovani su preko šifre), biće objavljena na internet stranici Pošte Crne Gore AD (www.postacg.me)

Prijedlozi autora koji ne budu izabrani, biće vraćeni autorima ličnim preuzimanjem na adresi Bulevar Ibrahima Dreševića b.b.- zgrada Poštansko logističkog centra (arhiva), u roku od 30 dana od dana izvršenog izbora likovnih rješenja. S obzirom da su učesnici predali ponude (Konkursni rad sa pratećom dokumentacijim) za Konkurs pod određenom šifrom, prilikom preuzimanja ponude dužni su priložiti Potvrdu o prijemu ponude, ako su ponudu predali na arhivi Pošte (Bulevar Ibrahima Dreševića b.b. –  zgrada Poštansko logističkog centra). Ukoliko su ponudu predali putem pošte, autori će priložiti Potvrdu  o prijemu pošiljke.

Pošta Crne Gore AD garantuje da se konkursni radovi koji nijesu  izabrani, a nijesu preuzeti od strane autora, neće koristiti ni u koju svrhu, te će biti uništeni nakon isteka roka od trideset (30) dana od dana objave rezultata Konkursa. Uništavanje konkursnih radova sprovešće Komisija imenovana Rješenjem Izvršnog direktora.

Izabrani autor će biti obavezan da na zahtjev Pošte, u zadatom roku, izvrši sve potrebne korekcije na svom likovnom rješenju (npr. osnovni elementi ili drugo), kao i da prema uputstvima Pošte pripremi za štampu izdanje u skladu sa Programom izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2024. godinu.

Izabrani autor ne smije javno otkriti  svoje likovno rješenje do publikovanja izdanja.

V NADOKNADE

Visina nadoknada za izabrana likovna rješenja, po jednom izabranom rješenju, u skladu sa važećom Odlukom Odbora direktora Pošte Crne Gore AD, u neto iznosima  su:

a.) Jedna marka – 250,00€ (obuhvata izradu likovnog rješenja za marku, FDC i prigodni žig),

Sa izabranim autorom biće zaključen ugovor u kojem će se, pored ostalog, definisati autorska prava između Pošte Crne Gore AD i autora, shodno Zakonu o autorskom i srodnim pravima.

U tom smislu Pošta Crne Gore AD postaje vlasnik materijalnih autorskih prava  izabranog rada u skladu s ugovorom, a autor zadržava moralna autorska prava.

U skladu sa potpisanim ugovorom između Pošte Crne Gore AD i izabranog autora, isplatom propisane nadoknade autoru za likovno rješenje, smatra se da je Pošta Crne Gore AD u potpunosti izmirila sve obaveze prema autoru i da se dalje oslobađa od potraživanja koautora i drugih nosilaca autorskih prava u odnosu na Poštu Crne Gore.

VI NAČIN DOSTAVLJANJA RADOVA

Autori dostavljaju Ponudu u zatvorenoj koverti koja ne odaje identitet autora, sa naznakom “NE OTVARAJ”, na adresu :

Pošta Crne Gore AD, Podgorica

K O N K U R S za izbor motiva i načina likovnog rješenja prigodne poštanske marke za izdanje Radost Evrope – NE OTVARAJ

Bulevar Ibrahima Dreševića b.b. – zgrada Poštansko logističkog centra (Arhiva)

81000 Podgorica,

a na poleđini koverate ispisanu šifru pod kojom autor učestvuje na Konkursu.

Napomena: Za autore koji svoje ponude šalju kao međunarodne pošiljke, na carinskoj deklaraciji CN22/23 koja je obavezan element predmetne pošiljke, autor ne smije biti ujedno i pošiljalac,  s obzirom da identitet autora mora ostati sakriven.

U ovoj koverti obavezno se nalazi i druga zatvorena koverta pod istom šifrom autora, u kojoj su napisani sljedeći podaci o autoru:

1.         šifra pod kojom se autor prijavio,

2.         ime i prezime,

3.         kopija lične karte,

4.         adresa,

5.         broj telefona,

6.         e-mail adresa,

7.         potpis autora,

U istoj koverti priložiti i ovjerenu Izjavu autora, traženu poglavljem II USLOVI UČESTVOVANJA AUTORA.

Ukoliko autori daju više prijedloga likovnih rješenja za jedno izdanje, rješenja se dostavljaju u jednoj koverti.

Ponude se mogu slati poštom ili predati na arhivi Pošte Crne Gore na adresi Bulevar Ibrahima Dreševića b.b. – zgrada Poštansko logističkog centra, svakim radnim danom od 08.00h do 15.00h.

VII ROKOVI ZA PREDAJU PONUDA

Krajnji rok za predaju ponuda je 17.07.2024. godine do 15,00 časova.

Ponude pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.

VIII OSTALE ODREDBE

Pošta Crne Gore AD Podgorica zadržava pravo neprihvatanja ponuđenih prijedloga i ne snosi troškove za učešće autora u postupku nadmetanja.

Sve potrebne informacije kao i odgovori na postavljena pitanja mogu se dobiti na telefon 020 436 856 ili na e-mail adrese:

aleksandra.perovic@postacg.me

aleksandra.bozovic@postacg.me

počevši sa danom objavljivanja  Konkursa, a zaključno sa 17.07.2024. godine od 08.00 do 15.00 časova.