Pravila obrade ličnih podataka u poštama

Pravila obrade ličnih podataka u poštama

Obrada ličnih podataka naših korisnika neće biti vršena prilikom korišćenja uplatnog naloga – uplatnice za plaćanje računa – kućnih režija (računi za struju, vodu i kanalizaciju, odvoz smeća, čistoću, telefonski računi, kablovska televizija).

Korisnici su obavezni dati na uvid identifikacioni dokument radi unošenja imena i prezimena uplatioca. Ostali podaci iz identifikacionog dokumenta (jmbg, broj lične karte ili pasoša) neće biti unošeni i obrađivani u informacionom sistemu Pošte Crne Gore.

Ovakvo postupanje određeno je Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakonom o međunarodnim restriktivnim mjerama.