Potpisan Sporazum između Pošte Crne Gore i Uprave prihoda i carina

Potpisan Sporazum između Pošte Crne Gore i Uprave prihoda i carina

Direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Vladimir Bulajić i izvršni direktor Pošte Crne Gore Josip Đurašković potpisali su danas Sporazum o saradnji i Ugovor o povjeravanju poslova obrade ličnih podataka.

“Unapređujemo međusobnu saradnju radi efikasnijeg sprovođenja carinskih procedura i bezbjednijeg protoka poštanskih pošiljki”, zajednička je poruka Bulajića i Đuraškovića.

Ugovorom se definišu odnosi poslovne saradnje pri obradi podataka o ličnosti za potrebe sprovođenja carinskih formalnosti, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu zaštitu tajnih i ličnih podataka.

Sporazumom između UPC i Pošte Crne Gore će biti bliže uređena saradnja i način razmjene informacija, posebno u elektronskoj razmjeni podataka prije prispijeća poštanskih pošiljki. Riječ je o modernom sporazumu, izrađenom na osnovu principa i smjernica Svjetske carinske organizacije i Svjetskog poštanskog saveza, u saradnji sa Njemačkom razvojnom agencijom (GIZ).

“Zadovoljstvo mi je što će država i njeni građani imati koristi od unaprijeđene saradnje UPC i Pošte Crne Gore. Uprava prihoda i carina će ubrzati procedure i u poštanskom saobraćaju, da bi pošiljke što prije stigle do krajnjeg primaoca, a to je posebno važno u današnjim uslovima poslovanja”, kazao je Bulajić.

Josip Đurašković je ocijenio da je potpisivanje ovog Sporazuma veoma važno za poštanski sistem, te da potpisivanjem Sporazuma Pošta i Uprava definišu svoje međusobne obaveze na dobar način.

“Definisanje oblasti i načina saradnje UPC i Pošte, što je učinjeno ovim Sporazumom, od značaja je za efikasnost procedure carinjenja pošiljki, što će doprinijeti kvalitetu ukupne usluge Pošte Crne Gore, a i ukupnim pitanjima bezbjednosti”, rekao je Đurašković i dodao da će od  potpisivanja Sporazuma obije institucije imati samo koristi.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala podržala je proces razvoja i zaključenja Sporazuma o saradnji UPC i Pošte Crne Gore, posebno u dijelu koji se tiče bezbjednosti i sigurnosti.

Sporazum predviđa i sveobuhvatnu razmjenu informacija o otkrivenom vatrenom oružju, municiji, eksplozivu, opojnim drogama i drugoj opasnoj robi u poštanskim pošiljkama.

“Kontinuirana razmjena informacija o otkrivenim pokušajima ilegalne trgovine će doprinijeti radnim procesima vezanim za analizu i upravljanje rizicima, a samim tim i adekvatnom odgovoru na nezakonitu trgovinu i krijumčarenje”, ocijenjenio je Dimitrije Ristić iz Kancelarije UN-a.

Sporazum je kruna projekta „Podrška digitalizaciji trgovinskih procedura – uspostavljanje elektronskog sistema obrade podataka prije prispijeća robe za pošiljke u pomorskom i poštanskom saobraćaju”, koji se sprovodi pod pokroviteljstvom GIZ-a.

“Stremimo digitalizaciji carinskih procedura i uspostavljanjem ovog sistema će se olakšati uvozne procedure, smanjiti administrativni troškovi i vrijeme trajanja procedura, sve u cilju olakšavanja legalnog i sprečavanja nelegalnog prometa”, precizirao je Bulajić.

Razvoj aplikacije će omogućiti razmjenu elektronskih podataka prije prispijeća pošiljki u zemlju i obezbijediti da se analiza rizika sprovede prije prispijeća pošiljki, a Pošta Crne Gore pošiljke koje nijesu odabrane za kontrolu može odmah da isporuči krajnjem primaocu.

Za praćenje primjene sporazuma biće formirana zajednička radna grupa.