Dogovoreno povećanje zarada zaposlenim sa najnizim zaradama

Dogovoreno povećanje zarada zaposlenim sa najnizim zaradama

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE – POŠTA CRNE GORE I REPREZENTATIVNI SINDIKAT „NOVA SINDIKALNA ORGANIZACIJA POŠTE CRNE GORE“ DOGOVORILI POVEĆANJE ZARADA ZAPOSLENIH SA NAJNIŽIM ZARADAMA

Dana 08.05.2023. i 10.05.2023. godine na inicijativu reprezentativnog sindikata održani su sastanci između predstavnika „Nove Sindikalne Organizacije Pošte Crne Gore“ i predstavnika Pošte Crne Gore, radi stvaranja dodatnih pretpostavki za poboljšanje uslova rada zaposlenih u Pošti Crne Gore, sa posebnim akcentom na zaposlene sa najnižim zaradama. 

Na inicijativu reprezentativnog sindikata razgovaralo se o mogućnostima povećanja zarada, donošenju novog kolektivnog ugovora kod poslodavca, sporazumnom prestanku radnog odnosa uz isplatu otpremnine za zainteresovane zaposlene i drugim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih u Pošti Crne Gore.

Shodno tome, sa reprezentativnim sindikatom postignut je dogovor da se zaključi Prilog Kolektivnog ugovora kod poslodavca, kojim će se utvrditi uvećani koeficijenati za zaposlene sa najnižim zaradama, koji će obuhvatiti zaposlene sa radnim mjestima i to: poštar-dostavljač, referent prodaje u poslovnici pošte, koordinator smjene poslovnice pošte 3, koordinator smjene poslovnice pošte 2, rukovodilac poslovnice pošte 3, poštanski manipulant – kartista, blagajnik, kartista, domar, zaštitar, kurir, kafe kuvarica, vozač B kategorije i vozač C kategorije. U skladu sa postignutim dogovorom, dana 12.05.2023. godine zaključen je Prilog kolektivnog ugovora koji će stvoriti osnov za povećanje zarada kako je to već rečeno.

Povećanje zarada iznosi 10% za poštare-dostavljače i referente prodaje u poslovnici pošte (radnike na šalterima), koji i čine značajnu većinu zaposlenih na koje se povećanje zarada odnosi, dok je za ostale zaposle procenat povećanja niži. 

Dakle, povećanje zarada na bazi utvrđivanja izmijenjenih koeficijenata obuhvatiće 790 zaposlenih (zaposlenih u Pošti Crne Gore i angažovanih posredstvom Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih), koji pokrivaju radna mjesta sa srednjom stručnom spremom, a primjena obračina zarada u skladu sa uvećanim koeficijentima otpočeće od 1. juna 2023. godine.

Predstavnici poslodavca tokom razgovora upoznali su reprezentativni sindikat sa izazovima sa kojima se suočava Pošta Crne Gore, koji se prije svega odnose na usvajanje revidovanih – izmijenjenih finansijskih iskaza za 2021. godinu i finansijskih iskaza za 2022. godinu, zbog neusvajanja Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore za 2021. godinu, budući da se u odnosu na finansijske iskaze za 2021. godinu nezavisni revizor uzdržao od davanja mišljenja. S tim u vezi, predstavnici reprezentativnog sindikata su upoznati da je razlog sadržan u činjenici da su skoro sve nepokretnosti Pošte Crne Gore koje čine njen osnovni kapital, bez pravnog osnova u katastru nepokretnosti prepisane na državu Crnu Goru, zbog čega je podnijeta tužba nadležnom sudu za utvrđivanje prava svojine, kao i da je sa ovakvim postupanjem upoznat nadležni državni tužilac.

S tim u vezi, predstavnici reprezentativnog sindikata upoznati su sa mogućim posljedicama koje mogu da nastanu ukoliko se u poslovnim knjigama prikaže gubitak nastao zbog nezakonitog prepisivanja kapitala društva na državu Crnu Goru i da bi to vodilo u skladu sa zakonom smanjenju fonda za zarade u prvoj godini za 10%, a u drugoj godini za 5%, a da bi tako nešto izvjesno ugrozilo i sam opstanak društva.

Takođe, predstavnici poslodavca upoznali su reprezentativni sindikat da je Pošta Crne Gore dobit za 2020. godinu u vrijednosti od 800.000,00€ uplatila u državni budžet svom osnivaču, da su je tokom 2021. godine zadesile dvije pljačke koje su Pošti Crne Gore nanijele štetu u iznosu od oko 600.000,00€, a da postupak naplate još uvijek traje i da je očigledno riječ o dugotrajućem postupku. 

Reprezentativni sindikat je upoznat da rejonizacija dostavnih područja nije usklađivana posljednjih deset godina i da je taj postupak otpočet za vrijeme ovog rukovodstva i da se privodi kraju. Upoznat je i da je u prethodne dvije godine nabavljeno 180 novih mopeda za poštare, a da je ovo rukovodstvo zateklo svega 45 mopeda, kao i da je prije nekoliko dana zaljučen ugovor za nabavku nedostajućih kaciga i korpi. Najavljeno je skoro raspisivanje postupka javne nabavke za nabavku uniformi (zimske i ljetnje) za zaposlene za koje je opštim aktima društva predviđeno da ih nose. Ukazano je na to da je izvršeno renoviranje i adaptiranje brojnih prostora, da je nabavljen neophodni mobilijar i da su preduzete brojne aktivnosti za saniranje stanja koje je zatečeno.

Pored toga, predstavnici poslodavca upoznali su reprezentativni sindikat da cjenovnik za univerzalni servis nije usklađivan sa kretanjima na tržištu od 2012. godine, te da postupak usklađivanja skoro godinu dana traje pred Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Reprezentativni sindikat upoznat je i sa izazovima koji nastaju u platnom prometu i da je u toku postupak promjene modela poslovanja na inicijativu – zahtjev banke, budući da je banka istakla da postojeći model za nju više nije prihvatljiv. 

Predstavnici poslodavca podsjetili su na dugogodišnje probleme naplate neto troška univerzalnog servisa (riječ je o milionima eura), budući da taj trošak Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost nije verifikovala godinama unazad, zbog čega je ovo rukovodstvo pristupilo uvođenju informacionog sistema koji treba da učini nespornim naplatu neopravdanog finansijskog opterećenja koje Pošta Crne Gore trpi za pružene usluge univerzalnog servisa, a koje predstavljaju usluge od javnog interesa.

Predstavnici poslodavaca podsjetili su da je na inicijativu reprezentativnog sindikata od januara 2023. godine uvedena dodjela stimulansa za zaposlene sa najnižim zaradama, da je na njihovu inicijativu i inicijativu Izvršnog direktora povećan koeficijent za zaposlene sa mjestom rada na šalterima sa 2,9 na 3,0, dok su jednovremeno smanjeni koeficijenti menadžmeta, čime je na taj način pokazana jasna opredijeljenost ovog rukovodstva da u saradnji sa reprezentativnim sindikatom nastoji da se preduzme sve u mjeri mogućeg da se uslovi rada zaposlenih poboljšaju. Prema tome, sada novo povećanje predstavlja drugo povećanje zarada za vrijeme ovog rukovodstva, dok su prethodna rukovodstva u periodu od 2012. do 2015. donosili samo akte kojima su smanjivane zarade. 

Predstavnici poslodavca istakli su da predviđeno povećanje zarada jasno govori u prilog tome da je ovo rukovodstvo nepovratno opredijeljeno da i pored izuzetno složene situacije u kojoj se Pošta Crne Gore nalazi, zaposlene uvijek stavi na prvo mjesto. Isto tako, predstavnici poslodavca ovom prilikom su naveli da su opredijeljeni da u tom pravcu donose odgovorne odluke koje neće ugroziti vitalne funkcije i poslovanje društva, a koje će zadovoljiti zahtjeve zaposlenih koje reprezentativni sindikat prezentuje.

Dogovoreno je da predstavnici reprezentativnog sindikata dostave broj zainteresovanih lica za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine, kako bi se pristupilo sagledavanju mogućnosti da se opredijele sredstva za ove namjene. 

U skladu sa razgovorima sa reprezentativnim sindikatom određena je dinamika izrade novog kolektivnog ugovora kod poslodavca, kako bi se došlo do zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca koji je u svemu usklađen sa Opštim kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu, koji su sada na snazi, budući da je postojeći kolektivni ugovor kod poslodavca zaključen 2016. godine, kada su na snazi bili propisi koji su prestali da važe.

Na kraju predstavnici poslodavaca i reprezentativnog sindikata ostali su u svemu kod opredjeljenja da se kroz zajednički rad sprovedu sve dogovorene aktivnosti, uvjereni da bi se realizacijom ovih aktivnosti postupilo u skladu sa interesom zaposlenih i poslodavca i u očekivanju da će i jedna i druga strana uvažiti argumente obje strane kako bi se stekli uslovi za dalji razvoj Pošte Crne Gore, a što bi dalo osnova za dalje poboljšanje uslova rada.