Najčešća pitanja

Pošiljaocu ili drugoj ovlašćenoj osobi, može se uz prikazivanje Potvrde o prijemu pošiljke dati obavještenje o trenutnom statusu njegove pošiljke putem Track and Trace sistema za praćenje pošiljke, ukoliko je, s obzirom na vrstu pošiljke, omogućeno praćenje putem sistema.

Ako korisnik nije zadovoljan dobijenom informacijom, upućuje se na podnošenje reklamacije, ako smatra da:

 • je pošiljka oštećena ili je umanjen sadržaj pošiljke,
 • usluga nije obavljena ili nije obavljena u cjelini,
 • ili je više naplaćena poštarina za uslugu,
 • poštanska pošiljka nije uručena primaocu ili mu je uručena sa zakašnjenjem
 

Reklamaciju zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja registrovane poštanske pošiljke korisnik poštanskih usluga mora podnijeti odmah pri uručenju poštanske pošiljke, odnosno najkasnije narednog dana.

Ako korisnik smatra da registrovana pošiljka nije uručena primaocu ili je uručena sa zakasnjenjem, ili da posebno ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cjelosti, podnosi reklamaciju pisanim putem u roku od šest mjeseci od dana predaje poštanske pošiljke.

Pošiljalac, u pravilu, podnosi reklamaciju pošti kojoj je pošiljku predao, a primalac pošti koja mu je pošiljku uručila, ali je može predati i bilo kojoj drugoj posti.

Pošta je obavezna izjasniti se o osnovanosti reklamacije u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u roku od 10 dana, a u međunarodnom poštanskom saobraćaju u roku od 60 dana.

Protiv odluke Pošte o rješavanju reklamacije, ili I bez odluke, korisnik može podnijeti prigovor nezavisnom regulatornom organu, odnosno nadleznoj Agenciji, u roku od 15 dana od dana prijema odluke o reklamaciji, odnosno isteka roka za odgovor na reklamaciju.

Pošiljalac ili ovlašćeno lice podnosi reklamaciju zbog neuručenja ili zakašnjenja uručenja poštanske pošiljke, u unutrašnjem saobraćaju, na obrascu Potražnica.

Pošiljalac ili ovlašćno lice podnosi reklamaciju pošti gdje je predao pošiljku ili drugoj pošti, ali ne prije isteka roka od 15 dana od dana predaje pošiljke.

Ako je za pošiljku izdata Potvrda o prijemu pošiljke, podnosilac reklamacije je obavezan dati Potvrdu na uvid pošti.

Reklamaciju u međunarodnom poštanskom saobraćaju zbog gubitka pošiljke za koju se izdaje Potvrda o prijemu, podnosi pošiljalac uz prilaganje Potvrde o prijemu pošiljke, a može i primalac, uz ovlašćenje pošiljaoca, i pod uslovom da podnese i Potvrdu o prijemu pošiljke. Pošiljalac može podnijeti pritužbu i za običnu pismonosnu pošiljku, bez prava na naknadu štete u slučaju gubitka pošiljke.

Reklamacija se podnosi se na obrascu Potražnica, u roku od 6 mjeseci, ali ne prije isteka od 30 dana od dana predaje pošiljke.

Primalac ili druga ovlašćena osoba za prijem registrovane pošiljke treba odmah prilikom uručenja pošiljke, odnosno najkasnije narednog dana, podnijeti pošti reklamaciju zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke i Zahtjev za nadoknadu štete.

U tom slučaju Pošta je dužna da obavi komisijski pregled pošiljke u prisustvu primaoca ili ovlašćenog lica i da sačini Zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Ako primalac ne podnese reklamaciju u predviđenom roku, gubi prava koja mu pripradaju u slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja.

Ovu vrstu reklamacije nije moguce uložiti elektronskom poštom.

Pošiljalac ili druga ovlašćena osoba može podnijeti pisanu reklamaciju ako smatra da usluga nije obavljena, ili je djelimično obavljena, ili je više naplaćena poštarina za uslugu.

Reklamacija se podnosi pismeno, pošti u kojoj je pošiljka primljena ili od koje je usluga zahtjevana, na obrascu Zahtjev za naknadu štete.

Uz reklamaciju podnosilac je obavezan priložiti dokaz na kojem temelji svoj zahtjev i navesti visinu potraživanja.

Pošta je obavezna uručiti poštanske pošiljke u roku od 3 dana. U rok uručenja ne računaju se:
– dan prijema pošiljke,
– vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese,
– vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u saobraćaju nastalog bez krivice Pošte,
– neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava poštanskih pošiljaka.


Ako je pošiljka primljena poslije zadnje otpreme pošiljaka iz pošte, rok se produžava za jedan dan.

Novac upućen KEŠ EXPRESS-om (elektronska uputnica u unutrašnjem saobraćaju) je raspoloživ za isplatu primaocu 10 dana od dana uplate.

Novac upućen POST KEŠ-om (elektronska uputnica u međunarodnom saobraćaju/zemlje regiona) je raspoloživ za isplatu primaocu 30 dana od dana uplate.

U slučaju da primalac ne podigne novac u naznačenim rokovima, uputnica postaje „neisplativa” i može se isplatiti samo pošiljaocu uz pisani zahtjev (uredno popunjen uz potpis i podacima sa ličnog dokumenta) u bilo kojoj pošti, osim u slučaju otkupnih pošiljaka kada se ista mora isplatiti pošiljaocu otkupne pošiljke.

Uplatilac je dužan da u uplatnoj pošti podnese pisani zahtjev u kojem mora navesti:
– dan uplate, poštu kod koje je izvršena uplata, naziv uplatioca, broj računa u čiju korist je izvršena uplata i iznos uplate

Po prijemu zahtjeva pošta će utvrditi identitet podnosioca zahtjeva i provjeriti da li mu se u smislu poštanskih propisa može izdati naknadna potvrda o uplati (kopija naloga za uplatu).

Poštarina za izdavanje kopije naloga za uplatu iznosi 2,50 e. Naplata poštarine se vrši lijepljenjem poštanskih markica na zahtjevu poništenjem istih žigom pošte i potpisom lica koje je primilo zahtjev.

Kopija zahtjeva se dostavlja Službi za upravljanje servisima i uslugama.

Po prijemu odgovora Službe za upravljanje servisima i uslugama, pošta poziva podnosioca zahtjeva i uručuje mu kopiju dokumenta. Podnosilac potvrđuje prijem kopije svojim potpisom na zahtjevu koji je podnio.

POŠTE U PODGORICI

PRIJEM PAKETA DO MASE

81101 – Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 4

30 Kg

81102 – Orahovačka ulica bb

30 Kg

81106 – Ulica 27. marta br. 30

30 Kg

81107 – Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 121

30 Kg

80000 – Orahovačka ulica bb

30 Kg

81103 – Moskovska ulica br. 40

20 Kg

81115 – Trg Nezavisnosti bb

20 Kg

81105 – Ulica Prve proletereske, TC Voli

15 Kg

81110 – Ulica Jovana Tomaševića, Pošta MUP

15 Kg

81111 – Donja Gorica bb

15 Kg

81112 – Cetinjski put, TC Big Fashion

15 Kg

81114 – Ulica 4 Jula bb, TC Voli

15 Kg

81123 – Ulica  Miloja Pavlovića br.18; Gornja Gorica

15 Kg

81126 – Ulica Prve crnogorske brigade narodne odbrane bb, Dom zdravlja

15 Kg

81104 – Bulevar Pera Ćetkovića br.40

6 Kg

81108 – Ulica bratstva i jedinstva bb

6 Kg

81109 – Ulica Blaža Jovanovića, TC Bazar

6 Kg

81113 – Ulica  Nikole Tesle A8

6 Kg

81116 – Ulica  Zmaj Jovina bb, objekat Aroma market ST aerodrom

6 Kg

81117 – Bulevar Save Kovečevića, Mall of Montenegro

6 Kg

81118 – Ulica Vasa Raičkovića br.24

6 Kg

81119 – Ulica Jovana Popovića Lipovca br.9

6 Kg

81120 – Šeik Zaida 13, Capital Plaza

6 Kg

81121 –  Skopska ulica bb

6 Kg

81124 – Ulica Bore i Ramiza

6 Kg

81127 – Ulica serdara Jola Piletića br.4

6 Kg

81128 – Ulica Boška Buhe br.24

6 Kg

Pošta Crne Gore svakog dana radi na unapređenju kvaliteta dostave poštanskih pošiljaka. Elektronsko praćenje pošiljaka u realnom vremenu, ozbiljan pristup svim sugestijama i primjedbama korisnika, uvođenje sistema za praćenje poštanskih torbi i rute poštara samo su neki od preduzetih koraka. 

Kućni poštanski sandučić je jedna od ključnih tačaka dostave.

Pošta Crne Gore podsjeća fizička i pravna lica na teritoriji Crne Gore da su, prema članu 28 i 29 Zakona o poštanskim uslugama, obavezni da na ulazu u objekat ili dvorište postave kućni poštanski sandučić.

Sandučić mora biti označen imenom i prezimenom vlasnika, odnosno korisnika objekta, brojem stana, porodične stambene zgrade ili poslovnog objekta.

Kućni sandučić mora biti postavljen na pristupačnom mjestu, na način da omogući  sigurnost i tajnost poštanskih pošiljki.

Nepostupanje prema odredbama Zakona o poštanskim uslugama podliježe prekršajnoj odgovornosti.

Prigodna izdanja poštanskih maraka Pošte Crne Gore i naše filatelističke proizvode možete kupiti:

 • Pošta 81101 Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Centar grada
 • Pošta 85339 Kotor, Stari grad
 • Depo maraka i vrijednosnica Pošte Crne Gore, Orahovačka ulica bb, Podgorica


Takođe, izdanja prigodnih poštanskih maraka i filatelističke proizvode možete kupiti na web shop-u Pošte Crne Gore.

Za adresovanje EMS pošiljaka upotrebljava se poseban obrazac – Adresnica 

Na adresnici latiničnim pismom i arapskim brojevima pošiljalac upisuje :

 • Tačnu i potpunu  adresu pošiljaoca;
 • Tačnu i potpunu adresu primaoca  ;
 • Telefon , faks i e-mail adresu pošiljaoca i primaoca , ako su  ovi  podaci poznati;
 • Opis sadržine pošiljke;
 • Namjenu sadržaja na carinskoj deklaraciji (poklon, uzorak)
 • Deklarativnu vrijednost sadržine (€) na dijelu Adresnice označenom kao „Carinska deklaracija” koja se ni u kojem slučaju ne smatra označenom vrijednošću pošiljke.


Tačnost upisanih podataka pošiljalac potvrđuje svojim potpisom .

Popunjena Adresnica se ulaže u džep pričvršćen na pošiljci.

 

Za adresovanje Post Express pošiljaka koristi se poseban obrazac – adresnica.

Klijenti koji svakodnevno šalju PostExpress pošiljke, imaju mogućnost I onlajn adresiranja.

On-line adresnica je web aplikacija koja korisnicima omogućava elektronsko popunjavanje podataka o pošiljci i primaocu Post Express pošiljke. Aplikacija je koncipirana na način da proces adresiranja učini bržim i jednostavnijim, da uštedi vrijeme korisniku, obezbijedi bazu podataka o poslatim pošiljkama i informaciju o statusu pošiljke u svakom trenutku.

Primjer adresnice:

Pravilno napisana adresa obezbjeđuje brzo i sugurno uručenje vaše pošiljke.

Neophodno je da adresa primaoca sadrži:

 1. Ime i prezime ili naziv primaoca;
 2. Naziv ulice i kućni broj ulaza ili naziv sela, zaseoka, naselja ili poštanski fah;
 3. Poštanski broj i naziv odredišne pošte (mjesta);
 4. Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju, neophodno je navesti odredišnu zemlju.


Primjer adresiranja običnog pisma:

Zapamtite:

 • Ukoliko je primalac podstanar, pored njegovog imena potrebno je napisati i ime vlasnika stana
 • Adresa ne može biti ispisana grafitnom olovkom
 • U pisanju adrese koristite arapske brojeve
 • Ime grada, odnosno mjesta i ime odredišne zemlje pišite velikim slovima
 • Ime zemlje obavezno pišite na posljednjoj liniji adrese
 • Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju koristite isključivo latinično pismo, međunarodno poznat jezik, a ukoliko ste u mogućnosti, adresu napišite i na jeziku zemlje odredišta


Adresa primaoca se nalazi u desnom donjem dijelu adresne strane i mora biti paralelna sa dužom stranom koverte.

U cilju bolje čitljivosti adrese i sortiranja vaše pošiljke, Svjetski poštanski savez propisao je standarde adresiranja. Svaka zemlja članica ima pravo da modifikuje ove standarde, ali ne prelazeći propisane limite kada je riječ o pozicioniranju adrese na adresnoj (prednjoj) strani koverte. Dakle, prostor predviđen za adresu je:

 • najmanje 15 mm od desne ivice koverte
 • najmanje 15 mm od lijeve ivice koverte
 • najmanje 40 mm od gornje ivice koverte
 • najmanje 15 mm od donje ivice koverte
 • početno slovo adrese ne smije biti dalje od 140 mm u odnosu na desnu ivicu koverte


Adresa pošiljaoca, kada je riječ o običnim pošiljkama, nije obavezna, ali je preporučljiva. Ispisuje se u lijevom gornjem uglu adresne strane ili na poleđini koverte.

Pogledaj sistem adresiranja u svim zemljama članicama Svjetskog poštanskog saveza.

Preporučeno i vrijednosno pismo

Za razliku od običnog pisma, vrijednosno i preporučeno pismo moraju sadržati i adresu pošiljaoca. Isto važi i za avionske pošiljke.

Adresa primaoca ispisuje se po utvrđenim pravilima, navedenim u segmentu “adresiranje običnog pisma”.

Adresa pošiljaoca ispisuje se u lijevom gornjem uglu adresne strane koverta ili na poleđini koverta i sadrži:

 1. Ime i prezime ili naziv primaoca;
 2. Naziv ulice i kućni broj ulaza ili naziv sela, zaseoka, naselja ili poštanski fah;
 3. Poštanski broj i naziv odredišne pošte (mjesta);
 4. Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju, neophodno je navesti odredišnu zemlju.


Primjer avionske pošiljke.

Adresu pošiljaoca ispisujete u gornjem lijevom uglu paketa, a adresu primaoca, kao i kod pismonosnih pošiljki, u desnom donjem uglu. 

Primjer pravilno adresiranog paketa:

Potrebno je popuniti obrazac Punomoćje za korišćenje faha koji možete kupiti u svim našim poslovnicama.

Cijena za korišćenje poštanskog faha iznosi 70,00€ plus PDV, odnosno 84,70 € sa PDV-om.

Cijena za izdavanje punomoćja :

 •  ovjeravanje u pošti 10€ + PDV, odnosno 12.10€ sa PDV-om
 •  ovjeravanje na adresi koju odredi korisnik 15€ + PDV, odnosno 18,15€

Pošte Crne Gore nudi vam uslugu Post Cash. Riječ je o brzom, jednostavnom i sigurnom elektronskom prenosu novca u regionu. Prijem i slanje novca moguće je izvršiti u svim  poštama na teritoriji Crne Gore i zemalja sa kojima Pošta vrši razmjenu međunarodnih uputnica. Uplate izvršene do 19 sati dostupne su za isplatu u roku od 30 minuta u skladu sa radnim vremenima pošta.

Poštanske uprave sa kojima Pošta Crne Gore vrši razmjenu međunarodnih uputnica u ovom trenutku su Pošta Srbije, Hrvatska pošta, Pošta Srpske – Banja Luka, JP BH Pošte – Sarajevo i Hrvatska pošta – Mostar.

Procedura slanja novca je krajnje jednostavna. Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca, državu slanja i očekivani iznos u EUR. 

Maksimalni iznos koji je moguće poslati je 999,00 eura.

Cijena elektronskog slanja novca putem Post Cash-a je 2,5 € + 2 odsto od iznosa koji šaljete.

Osim usluge Post Cash, iz Poštinih poslovnica možete poslati novac koristeći usluge Western Union-a, Ria Money Transfer-a i Money Gram-a.

Preporučujemo vam uslugu PostPak. 

PostPak je adresirana  međunarodna poštanska pošiljka mase do 30 kg, za koju se pošiljaocu daje potvrda o prijemu, a uručuje se primaocu uz potpis i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca. 

Razmjena ovih pošiljaka regulisana je Sporazumom između javnih poštanskih operatera (Sporazum o razmjeni otkupnih pošiljaka – PostPak, potpisan je u aprilu tekuće godine, a potpisnici su, pored Pošte Crne Gore, JP “Pošta Srbije” Beograd, “Hrvatska pošta” d.o.o. Mostar, “Pošte Srpske” AD Banja Luka, kao i “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.).

Digitalni certifikat

Preporučuje se svim zainteresovanim, potencijalnim korisnicima digitalnog certifikata u sistemu Poreske uprave CG da se OBAVEZNO KONSULTUJU sa Poreskom upravom u vezi lica na čije će ime biti izdat digitalni certifikat u ime pravnog lica.

PoštaCG-CA je, shodno pravilniku, obavezna da izda digitalni certifikat najdalje za 15 dana od dana prijema ispravno podnešenog zahtjeva. Pod ispravno podnešenim zahtjevom podrazumjeva se kompletna dokumnetacija ispravno popunjena i validna.

Ne to je dato samo kao opcija i ukoliko korisnik nije dovoljno stručan ne preporučuje se jer može doći do nenamjerne promjene password-a, zaboravljanja novog passworda ili zaključavanja eTokena u kom slučaju se eToken mora donijeti u CA centar radi intervencije što se dodatno naplaćuje.

Osnovne podatke NE. Može se dodati e-mail adresa.

Ovo znači da je eToken zaključan što je posldeica višestrukih pokušaja unosa pogrešnog password-a i predstavlja uobičajenu betbjedonosnu mjeru.
U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za otključavanje eToken-a:

 1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
  U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
  ZA OTKLJUČAVANJE eToken-a.
 2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
  otključavanje eTokena (svrha transfera).
 3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA – službeni ulaz Pošte CG – Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.

U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za vraćanje starog password-a:

 1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
  U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju: ZA PROMJENU PASSWORDA (vraćanje starog).
 2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
  vraćanje starog password-a (svrha transfera).
 3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA – službeni ulaz Pošte CG – Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.

U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za izdavanje novog certifikata na starom eToken-u:

 1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata i to je potrebno uraditi na našem formularu – Zahtjev za certifikat – označite opciju: ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
  U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popuniti.
  Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
 2. Sada se izdaje novi certifikat, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene
  Napominjem da se formular mora kompletno popunit i označite opciju: Ostalo
  Potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
 3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 15,00€ sa naznakom:
  izdavanje novog digitalnog certifikata na starom eTokena (svrha transfera).
  Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
 4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken i dokaz o uplati

Promjena ovlašćenog lica podrazumjeva kompletnu promjenu digitalnig certifikata.
Procedura za izdavanje novog digitalnog certifikata za novo ovlašćeno lice uz vraćanje starog eTokena je sledeća:

 1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata (na ime prethodnog odgovornog lica) i to je potrebno uraditi na našem formularu (Zahtjev za certifikat) – označite opciju: ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
  U donjem lijevum uglu mora potpisati stari vlasnik certifikata (ili drugo ovlašćeno lice) i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popuniti.
  Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
 2. Sada želite izdavanje novog certifikata, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene ali sada na novo odgovorno lice.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
  ZAHTJEV ZA NOVI CERTIFIKAT UZ VRAĆANJE STAROG eToken-a.
  Za istu osobu (novo odgovorno lice) potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
  Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
 3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 60,00€ sa naznakom:
  izdavanje novog digitalnog certifikata uz vraćanje starog eTokena (svrha transfera).
 4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken, dokaz o uplati i izvod iz CRPS u kome se vide navedene promjene ovlašćenog lica.