Postupak obnove certifikata

Postupak obnove certifikata

Obnova digitalnog certifikata elektronskim putem

Obnova digitalnog certifikata na standardan način

Ukoliko ne želite ili nijeste u mogućnosti da elektronski obnovite digitalni certifikat procedura je identična kao kod dobijanja novog certifikata.

1.Potrebno je popuniti formulare: 

Napomena: Oba formulara treba da glase na isto lice.

Na formularu Zahtjev je potrebno označavanje opcije: ZA PROMJENU STATUSA KVALIFIKOVANOG DIGITALNOG CERTIFIKATA (u gornjem dijelu Zahtjeva), i opcije: Produženje/obnova certifikata (u donjem dijelu Zahtjeva).

Podaci koji se ne mogu mijenjati u odnosu na postojeći certifikat su: Ime i prezime, JMBG i PIB. Ukoliko je došlo do promjene drugih podatka poželjno je da to ispravite u Zahtjevu i Ovlašćenju.

Napomena: Svaka naknadna ispravka povlači dodatne procedure i troškove.

U donjem lijevom uglu mora potpisati vlasnik certifikata (ili drugo ovlašćeno lice) i staviti pečat (na taj potpis) vaše kompanije.

Napomena: Ukoliko dokumenta predaje drugo lice (a ne lice čije se ime nalazi na formularima) obavezno je ovlašćenje na memorandumu vaše kompanije u kojem mora stojati ime i prezime i broj lične karte tog lica.

2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 60,00€ sa naznakom: produženje digitalnog certifikata (svrha transfera).
3. Predati na šalteru pošte dokumentaciju: Zahtjev, Ovlašćenje, izvod iz CRPS-a, potvrdu o uplati i stari eToken.
4. Po završetku procedure obnove certifikata na mejl adrese koje ste upisali u Zahtjevu dobijate obavještenje gdje i kada da dođete zbog preuzimanja novog certifikata (eTokena-a).

Napomena: Ukoliko je eToken oštećen ili izgubljen onda za produženje plaćate puni iznos od 80€. Ukoliko nijeste donijeli potvrdu i stari eToken ne možete dobiti novi certifikat (produženi certifikat).

Isključivo vlasnik eTokena može preuzeti novi certifikat (produženi certifikat).