Mediji i postupak izdavanja certifikata

Mediji i postupak izdavanja certifikata

Mediji za digitalne certifikate

Elektronski certifikati mogu da se čuvaju na sljedećim medijima:

 • hard disk računara, disketa, CD ili USB memorijski token
 • PKI USB smart token

Najviši nivo sigurnosti
se postiže ako se kao mediji za digitalne certifikate koristi PKI USB smart token.

Postupak izdavanja elektronskih certifikata korisnicima

Izdavanje certifikata se sastoji od tri osnovna procesa:

 1. Prijem Zahtjeva za izdavanje/opoziv certifikata
 2. Obrada zahtjeva
 3. Dostava/isporuka certifikata

Prijem Zahtjeva za izdavanje/opoziv certifikata

Prijem Zahtjeva za izdavanje/opoziv certifikata će se obavljati u glavnim poštama u svim opštinama:

 1. Podgorica (81101 ul. Slobode 1, 81103 ul. Moskovska 40, 81102 ul. Orahovačka bb)
 2. Herceg Novi (glavna pošta)
 3. Kotor (glavna pošta)
 4. Tivat (glavna pošta)
 5. Budva (glavna pošta)
 6. Bar (glavna pošta)
 7. Ulcinj (glavna pošta)
 8. Cetinje (glavna pošta)
 9. Nikšić (glavna pošta)
 10. Plužine (glavna pošta)
 11. Šavnik (glavna pošta)
 12. Žabljak (glavna pošta)
 13. Pljevlja (glavna pošta)
 14. Bijelo Polje (glavna pošta)
 15. Berane (glavna pošta)
 16. Andrijevica (glavna pošta)
 17. Plav (glavna pošta)
 18. Rožaje (glavna pošta)
 19. Mojkovac (glavna pošta)
 20. Kolašin (glavna pošta)  i
 21. Danilovgrad (glavna pošta)


Sve ove pošte, shodno Pravilnika o postupcima izdavanja certifikata i zaštiti sistema certifikovanja predstavljaju CA LRA tj. Lokalna registraciona tijela Centralnog registracionog tijela.

Procedura prijema Zahtjeva:

Zahtjev se prima na posebnom obrascu koji je predviđen za izdavanje odgovarajućeg certifikata kao i za promjenu statusa certifikata (opoziv) koji se u elektronskoj verziji (pdf i word format) nalazi na sajtu: www.postacg-ca.me.

Obrazac je dvostran. Na prvoj strani se nalaze podaci koje popunjava klijent a službenik PošteCG vrši kontrolu upisanih podataka. Na poleđini obrasca se nalazi Izvod iz Ugovora koji klijent potpisuje u trenutku isporuke certifikata kao i kontakt informacije.

Podaci u obrascu Zahtjeva su formirani tako da čine šest osnovnih grupa:

 • I grupa podataka  – se odnosi na izbor zahtjeva tj. da li se želi izdavanje/obnova ili promjena statusa.
  Ukoliko se želi izdavanje/obnova – postoje tri tipa certifikata.
  Ukoliko se označi promjena statusa, onda se ispunjava peta grupa (PROMJENA STATUSA CERTIFIKATA).
 • II grupa podataka – se odnosi na identifikacione podatke osobe koja podnosi zahtjev (bilo kao fizičko lice bilo kao fizičko lice ovlašćeno od strane pravnog lica).
  Svaki klijent (podnosilac Zahtjeva) MORA LIČNO DA PODNESE ZAHTJEV, SVOJERUČNO POTPIŠE ZAHTJEV I BUDE PUTEM IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA IDENTIFIKOVAN. POD IDENTIFIKACIONIM DOKUMENTOM SE SMATRA LIČNA KARTA ILI PASOŠ.
 • III grupa podataka – se odnosi na pravno lice i oni se popunjavaju u slučaju da se podnosilac Zahtjeva identifikuje kao ovlašćeno lice pravnog lica.
 • IV grupa podataka – se odnosi na medije na kojima će se isporučivati certifikati i potrebno je naznačiti medij za koji se podnosilac Zahtjeva opredijelio.
 • V grupa podataka – se odnosi na promjenu statusa.
  Certifikat se može produžiti/obnoviti ili opozvati.
  Ukoliko klijent označi opoziv certifikata poželjno je da ispuni podatke koji slijede.
 • VI grupa podataka – ovdje se unosi:
  • iznos koji je klijent uplatio uz prilaganje potvrde o uplati shodno zvaničnom cjenovniku. Važeći cjenovnik za certifikate se nalazi na sajtu: www.postacg-ca.me.
  • mjesto isporuke certifikata je na šalteru pošte u kojoj je Zahtjev primljen ili ukoliko podnosilac zahtjeva na jednoj od pošta iz gornjeg spiska.


Podnošenje Zahtjeva se završava sledećim procedurama:

 1. klijent svojeručno potpisuje zahtjev (donji lijevi ugao);
 2. službenik pošte upisuje svoje ime i prezime, svojeručno potpisuje, unosi tačan datum (dan.mjesec.godina) u polje koje je predviđeno za to (iznad pečata) i ovjerava Zahtjev pečatom pošte;
 3. stranka prilaže potvrdu o uplati shodno zvaničnom cjenovniku;


Napomena:
Zahtjev se kopira (samo prva strana) i kopija uručuje podnosiocu zahtjeva ukoliko to on zahtjeva.

Ukoliko obrada Zahtjeva prođe bez grešaka vrše se procedure generisanja certifikata i svaki “certifikat” se pakuju u posebni cer-paket za dostavu isključivo putem Post Express.

Cer-paket sadrži:

 1. USB-token
 2. Koverat sa PASSWORD-om za token
 3. Ugovor sa korisnikom u dva primjerka
 4. Pripadajuća korisnička i tehnička uputstva (CD)


Napomena:
 Ovo važi za kvalifikovani digitalni certifikat za napredni elektronski potpis koji se isporučuje na tokenu. Kvalifikovani digitalni certifikat certifikati za elektronski potpis i SSL certifikati se ne isporučuju na token-u.

Dostava/isporuka certifikata

Dostava/isporuka se može obaviti na šalteru u pošti u kojoj je predat Zahtjev ili ukoliko podnosilac zahtjeva na jednoj od pošta iz gornjeg spiska.

Dostava na šalteru u pošte:

 • Ovlašćeno lice PoštaCG CA šalje e-mail poruku na naznačenu e-mail adresu u Zahtjevu sa sadržajem: Vaš certifikat možete od __.__.201_. (datum) preuzeti na šalteru pošte gdje ste predali Zahtjev.
 • Prilikom isporuke ovlašćeno lice Pošte MORA IDENTIFIKOVATI primaoca (podnosioca zahtjeva) i to ISKLJUČIVO LIČNO I SA ODGOVARJUĆIM IDENTIFIKACIONIM DOKUMENTOM (LIČNA KARTA ILI PASOŠ).
 • Šalterski radnik u prisustvu primaoca (podnosilac zahtjeva) mora da otvori kovertu,
 • Primalac (podnosilac zahtjeva) mora da potpiše Ugovor i jedan potpisani primjerak preda ovlašćenom licu Pošte.

Dalja aktivacija (na računaru korisnika) certifikata se vrši putem uputstva koje je dostavljeno na pratećem CD-u i nalazi se na sajtu www.postacg-ca.me.

Ž-R POŠTE CRNE GORE: 510-109-04

SVRHA UPLATE : DIGITALNI CERTIFIKAT