Vlada Crne Gore odlukom 03-11340/7 od 17.11.2011. godine izvršila je restrukturiranje Pošte Crne Gore DOO promjenom organizacionog oblika u akcionarsko društvo.

Prethodno, Pošta Crne Gore d.o.o. – Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica, organizovano je odlukom Upravnog odbora JP PTT saobraćaja Crne Gore o podjeli Preduzeća na Poštu Crne Gore d.o.o. i Telekomunikacije Crne Gore a.d. (Odluka br. 08-7420 od 28.10.1998. god.), na koju je Vlada RCG dala saglasnost Odlukom o davanju saglasnosti na statusnu promjenu JP PTT saobraćaja Crne Gore (Sl.list RCG br. 40/98).

Društvo je pravni sljedbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore u dijelu obavljanja registrovane poštanske djelatnosti. 

 • Prenos poštanskih pošiljaka (pisama, dopisnica i paketa) u javnom, unutrašnjem i međunarodnom saobracaju
 • Uplate i isplate uputnica
 • Poslovi platnog prometa, uplate i isplate po žiro i tekućim računima
 • Poštansko-štedna služba
 • Usluge za račun drugih lica: prodaja srećaka, novina, časopisa, čestitki, razglednica, taksenih vrijednosti, avio karata, kartica za javne telefonske govornice i dr.
 • Naplata svih vrsta komunalnih usluga, električne energije, telekomunikacionih usluga, naknada za korišcenje građevinskog zemljišta i dr.
 • Internet usluge
 • Izrada, promet i distribucija poštanskih maraka i vrijednosnica i prodaja maraka u filatelisticke svrhe
 • Otkup i zamjena stranih sredstava placanja 
 • Obavljanje usluga za Poštansku štedionicu, banke i druge finansijske organizacije
 • Vršenje telefonskih razgovora
 • Vršenje telegrafskih i telematskih usluga
 • Izdavanje saglasnosti za izradu i upotrebu prigodnih žigova
 • Usluga reklame i ekonomske propagande
 • Usluge ispitivanja tržišta
 • Inženjering, konsalting i menadžment poslovi međunarodne poštansko-finansijske usluge u saglasnosti sa aktima Svjetskog poštanskog saveza
 • Projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje poštanskih i drugih objekata, opreme i računarsko-komunikacione mreže.
 • Usluga automatske obrade i prenosa podataka elektronskim putem i djelatnosti povezane sa razvojem informatičke tehnologije
 • Istraživanje i ekspertski razvoj
 • Prevoz putnika i robe
 • Davanje objekata u zakup
 • Poslovi iz oblasti osiguranja
 • Poslovi iz oblasti spoljnje trgovine
 • Posredničke usluge
 • Konsignaciona i kataloška prodaja
 • Trgovina na veliko i malo
 • Obuka kadrova za potrebe poštanske i drugih službi