Pismonosne usluge

Pismonosne usluge

U pismonosne usluge spadaju: pismo, tiskovina, dopisnica i sekogram.

Pismo

Pismo je pošiljka, koja sadrži pisano saopštenje u zatvorenom omotu.

Dozvoljena masa pisma je do 2kg.

Pismo može biti obično, preporučeno (R), vrijednosno (V), sudsko pismo i pismo s povratnicom (AR).

Preporučeno, vrijednosno, sudsko pismo i pismo s povratnicom su registrovane pošiljke čiji status možete pratiti putem aplikacije Track&Trace.

Vrste pisama

  • Obično pismo – predaje se na prenos u bilo kojoj pošti na području Crne Gore i biće uručeno primaocu ubacivanjem u poštanski sandučić;
  • Preporučeno pismo (R) – predaje se u bilo kojoj pošti na području Crne Gore, prilikom čega se pošiljaocu izdaje Potvrda o prijemu pošiljke, dok se primaocu uručuje uz potpis.
  • Vrijednosno pismo (V) – predaje se kao pismo sa označenom vrijednošću, prilikom čega se pošiljaocu izdaje Potvrda o prijemu pošiljke, dok se primaocu uručuje uz potpis. Vrijednost sadržaja pisma mora biti označena brojkom i slovima u lijevom donjem dijelu adresne strane. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti pošiljke.
  • Sudsko pismo – i pisma po upravnom postupku mogu predati: sudovi I druga pravna lica koja su na osnovu zakona ovlašćena da sprovode sudski postupak, organi državne uprave, sudije za prekršaje, druga državna tijela i ostali koji imaju, na osnovu zakona, ovlašćenje da sprovode određeni postupak. Sudska pisma i pisma po upravnom postupku, predaju se u zatvorenim posebnim kovertama, bijele ili plave boje, i obavezno se predaju kao preporučene pismonosne pošiljke sa povratnicom. Sastavni dio koverte sudskog pisma i pisma po upravnom postupku je dostavnica (povratnica), koja je iste dimenzije i boje kao i koverat, s tim da je uz ivicu koverte, perforirana.
  • Pismo sa povratnicom (AR) – je registrovana pismonosna pošiljka za koju pošiljalac prilikom predaje zahtijeva da se uruči primaocu uz pisano potvrđenje i na posebnom obrascu ‚’Povratnica’’ koja se vraća i uručuje pošiljaocu kao registrovana pismonosna pošiljka.

Tiskovina

Tiskovina je otvorena pošiljka, koja sadrži knjige, novine i časopise.Tiskovina može da sadrži i porudžbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i sl., koji se odnose na sadržinu pošiljke i čine njen sastavni dio. Tiskovina može biti mase do 2 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za pismo.

Dopisnica

Dopisnica je otvorena pošiljka, bez koverte, sa najvećom masom do 20gr. Dopisnicama se smatraju sve vrste razglednica koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za dopisnice.

Sekogram

Sekogram je otvorena pošiljka, koja sadrži tiskovine sa znacima namijenjenim slijepim licima. Na adresnoj strani sekograma, u desnom gornjem uglu, pošiljalac je dužan da stavi oznaku ”sekogram”.Prenos sekograma je besplatan.