Mogućnosti i pravila

Mogućnosti i pravila

Dimenzije paketa

Paket je registrovana poštanska pošiljka sa ili bez označene vrijednosti, koja sadrži robu i druge predmete.

Paket može biti mase do 30 kg u unutrašnjem saobraćaju.

Dimenzije paketa u unutrašnjem saobraćaju ne mogu biti veće od 3000 mm u zbiru dužine i obima paketa na najširem dijelu poprečno, s tim da najveća dimenzija može biti do 1500 mm.

Paket ne može biti dimenzija manjih od najmanjih dimenzija propisanih za pismo, s tim da adresna strana mora imati najmanje 90 mm x 140 mm.

Paket, na adresnoj strani, mora da ima odgovarajuću oznaku sa nazivom jedinice poštanske mreže koja je primila pošiljku, broj pošiljke i oznaku “V”.

Na paket se upisuje masa u kilogramima i gramima.

Pakovanje i zatvaranje paketa

Pošiljalac pakuje paket na način da zaštiti njegov sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju s paketom.

Pakovanje mora odgovarati vrsti, prirodi sadržine, obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti predmeta u paketu.

Za pakovanje paketa može se upotrijebiti čvrsta kartonska kutija, kovčeg, vreća bez šava i slično.

Za zatvaranje paketa može se upotrijebiti istovjetna ljepljiva traka sa jednakim otiskom ili nazivom pošiljaoca ili isti pečatni vosak, poštanska sigurnosna naljepnica, odgovarajuća plomba ili neko drugo sredstvo za pakovanje.

Na adresnoj strani paketa ili na strani pečaćenja mora biti otisak pečata u boji.

Stakleni i drugi lomljivi predmeti moraju biti pojedinačno upakovani u čvrstu kutiju ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom, koji će spriječiti oštećenje sadržaja.

Rokovi uručenja

Pod rokovima za uručenje paketa podrazumjeva se vrijeme od prijema do uručenja primaocu.

Paketi, u zavisnosti od toga da li se uručuju na užem, širem ili najširem dostavnom području, te u zavisnosti od toga kada su otpremljene iz pošte prijema, biće uručene za jedan, dva ili, najkasnije, tri dana.

U rokove za uručenje ne ulaze: dan prijema, dani kada pošta ne radi ili kada ne vrši dostavu odnosno isporuku pošiljaka i dani državnih praznika.

U rokove se ne računa ni vrijeme kašnjenja: zbog nepotpune i netačne adrese primaoca, zbog više sile ili zastoja u saobraćaju nastalog bez krivice davaoca poštanskih usluga.

Ako je paket primljen nakon zadnje otpreme pošiljaka iz pošte, rokovi za uručenje se produžavaju za jedan radni dan, o čemu se prilikom prijema odmah obavještava pošiljalac.

Poštanski operator može sa velikim korisnicima dogovoriti posebne rokove za uručenje paketa.

Posebne usluge

Posebnom uslugom smatra se usluga u okviru kojih pošiljalac zahtijeva poseban način postupanja sa pošiljkom, odnosno paketom. Posebne usluge su:

  • izdvojeni paket
  • prioritetni paket;
  • paket s povratnicom;
  • paket s otkupninom;
  • paket koji se uručuje lično primaocu


Izdvojeni paket

Izdvojeni paket je paket sa kojim se postupa uz povećanu pažnju i koji se označava dopunskom uslugom “IZDVOJENO”.

Uz dopunsku uslugu “IZDVOJENO” može se predati svaki paket.

Paket koji sadrži lako lomljive predmete, tečnost, lako topljive stvari, djelove životinjskog ili ljudskog tijela, osjetljive uređaje, opojne droge, zarazni mikrobiološki materijal, plazme i sl. pošiljalac predaje uz dopunsku uslugu “IZDVOJENO”.

Paket najbrže kategorije

Pošiljka najbrže kategorije je registrovana pismonosna pošiljka kod koje se nudi brži postupak u usmjeravanju i prenosu u odnosu na ostale pošiljke u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Paket s povratnicom

Paket sa povratnicom je registrovana poštanska pošiljka za koju pošiljalac zahtijeva pisanu potvrdu uručenja na posebnom obrascu “POVRATNICA”-“Advice of receipt”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu.

Povratnica se vraća i uručuje pošiljaocu kao obično pismo.

Kao pošiljka sa povratnicom može se predati svaka registrovana poštanska pošiljka.

Povratnicu ispunjava pošiljalac i predaje je zajedno sa pošiljkom.

Paket s otkupninom

Paket otkupninom je registrovana poštanska pošiljka kod koje se poštanska pošiljka uručuje primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca paketa.

Pošiljalac je dužan da pored svoje pune adrese stavi oznaku “Otkupnina” i označi iznos otkupnine brojevima i slovima.

Paket koji se uručuje lično primaocu

Paket koji se uručuje lično primaocu je registrovana poštanska pošiljka koja se mora lično uručiti primaocu.

Na adresnoj strani mora biti oznaka “Uručiti lično”, odnosno “A remettre en main propre” u međunarodnom saobraćaju.

USLUGE PO POSEBNOM ZAHTJEVU POŠILJAOCA

Pošiljalac, može nakon predaje, a prije uručenja pošiljke u unutrašnjem saobraćaju zahtijevati da se:

1) pošiljka sa posebnom uslugom, osim sudskih pisama i pisama po upravnom postupku, nadošalje na novu adresu;

2) pošiljka vrati iz prijemne pošte prije otpreme;

4) izmijeni i dopuni adresa na pošiljci;

5) pošiljka sa posebnom uslugom potražuje;

6) izda naknadna potvrda o prijemu vrijednosne i otkupne pošiljke;

7) izda na uvid isplaćena uputnica ili njena fotokopija;

8) pošiljka uputi na “poste restante”;

9) pošiljka uruči sa oznakom lično.

USLUGE PO POSEBNOM ZAHTJEVU PRIMAOCA​

Primalac može, prije uručenja pošiljke, zahtijevati sljedeće usluge:

1) čuvanje pošiljke sa posebnom uslugom u pošti iznad propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana;

2) uručenje pošiljke sa posebnom uslugom, ubacivanjem pošiljke u kućni kovčežić, bez potpisa primaoca

kojim potvrđuje prijem pošiljke;

4) korišćenje poštanskog faha (pregratka);

5) dostavljanje “POSTE RESTANTE” pošiljke na adresu;

6) dostavljanje pošiljke u određeni dan, odnosno vrijeme;

7) nadoslanje pošiljke na novu adresu, osim sudskih pisama;

8) izdavanje na uvid isplaćene uputnice ili njene fotokopije.