Mogućnosti i pravila

Mogućnosti i pravila

Vrste telegrama

Telegrafska saopštenja se mogu predati kao:

 • telegrami
 • luksuzni telegrami
 • web telegrami


Telegrami se mogu predati za unutrašnji i međunarodni saobraćaj.

Luksuzni telegrami se mogu predati isključivo za unutrašnji saobraćaj.

Web telegram je telegram koji se predaje putem web aplikacije Pošte Crne Gore.

Tajnost telegrama

Pošte su dužne da u obavljanju usluga obezbijede tajnost telegrama i stalno vrše kontrolu tajnosti saopštenja.

Upotreba pisma i jezika

 • Telegrami se u pravilu primaju i otpremaju na jeziku koji je u službenoj upotrebi. Ako se primi telegram na stranom jeziku, sve službene oznake na telegramu moraju biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi.
 • Telegram mora biti napisan čitko i jasno.
 • Telegrami moraju biti napisani u skladu sa pravopisnim pravilima jezika na kome su napisani.
 • Riječi koje su spojene protivno pravopisnim pravilima međusobno se odvajaju uspravnom crtom

Rokovi za prenos i uručenje telegrama

Telegrami koje treba uručiti na užem i širem dostavnom području pošte moraju biti preneseni i uručeni u sljedećim rokovima:

 • Telegrami koji glase za primaoca čije je sjedište, odnosno prebivalište nalazi u mjestu u kojemu je organizovana posebna dostava u roku od 6 sati;
 • Telegrami koji glase za primaoca čije je sjedište, odnosno prebivalište nalazi u mjestu koje nema organizovanu posebnu dostavu u roku od 10 sati;
 • Za telegrame koje treba uručiti primaocu na najširem području pošte važe rokovi koji se primjenjuju za prenos i uručenje poštanskih pošiljaka.

Vrijeme koje se ne računa u rokove

U rokove za prenos i uručenje telegrama ne uračunava se:

 • vrijeme kada pošta ne radi;
 • noćno vrijeme (vrijeme od 20:01-07:00 časova sljedećeg dana);
 • nedjelja i dani državnog i vjerskog praznika kada pošta ne radi;
 • vrijeme zakašnjenja zbog netačnosti ili nepotpunosti adrese označene na telegramu;
 • vrijeme zakašnjenja zbog više sile ili zbog tehničkih smetnji koje su nastupile bez krivice Pošte.

Djelovi telegrama

Djelovi telegrama su:

 1. Službeni dio;
 2. Oznaka za vrstu ili plaćene oznake;
 3. Adresa primaoca telegrama;
 4. Sadržaj;
 5. Potpis pošiljaoca;


Svaki telegram mora da ima službeni dio, adresu i sadržaj.

Posebne usluge sa telegramima

Pod posebnim uslugama sa telegramima podrazumijevaju se usluge kojima pošiljalac prilikom predaje telegrama zahtijeva poseban način prenosa i uručenja telegrama.

Pošiljalac može da zahtijeva sljedeće posebne usluge:

 1. Da se telegram prenese i uruči hitno (URGENT)
 2. Da se telegram dostavi primaocu poštanskom dostavom (POŠTOM)
 3. Da se telegram uruči lično primaocu (LIČNO)
 4. Da se telegram uruči određenog dana (URUČITI)
 5. Da se telegram uruči na luksuznom obrazcu (LXx)

Poništenje telegrama

Pošiljalac može poslije predaje telegrama zatražiti poništenje telegrama. Pošiljalac može da poništi telegram samo ako ga još nije otpremila polazna pošta. U slučaju poništenja telegrama pošiljalac ima pravo na povraćaj iznosa od 50% plaćene cijene.

Formiranje cijene za telegrame

Cijena jednog telegrama sastoji se od:

 1. Fiksnog dijela cijene za prijem i uručenje telegrama;
 2. Promjenjivog dijela cijene koji se obračunava po broju riječi u telegramu;
 3. Posebne usluge – shodno važećem Cjenovniku.