Mogućnosti i pravila

Dimenzije pismonosnih pošiljaka

Pismo

Pismo može biti mase do 2 kg.

Dimenzije pisma su:

1) najmanje dimenzije pisma su 90 mm x 140 mm;

2) najveće dimenzije pisma su 900 mm, u zbiru dužine, širine i visine, s tim da ni jedna od dimenzija ne može biti pojedinačno veća od 600 mm.

Dopisnica

Dopisnica je pošiljka mase do 20 grama izrađena od tvrdog kartona ili čvrstog papira u obliku pravougaonika koja se šalje bez omota.

Dopisnica ne smije imati izbočine ili ispupčene djelove.

Najmanje dimenzije dopisnice su 90 mm x 140 mm, a najveće 120 mm x 235 mm, uz dozvoljeno odstupanje od 2 mm.

Sekogram

Sekogram je adresirana poštanska pošiljka namijenjena slijepim i slabo vidnim licima otisnuta na papiru ili odgovarajućem nosiocu podataka ili snimljena na nekom od pogodnih elektronskih nosioca podataka.

Sekogram može biti mase do 7 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama propisanim za pismo.

Na adresnoj strani sekograma u desnom gornjem uglu, pošiljalac je dužan da stavi oznaku “Sekogram” ili oznaku “CECOGRAMME” u međunarodnom saobraćaju, ili naljepnicu utvrđenu posebnim propisima.

Pakovanje pošiljaka

Pošiljalac pakuje pismonosnu pošiljku na način da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju sa pošiljkom.

Pod pakovanjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot (koverat, providna folija, kutija, sanduk i dr.) radi obezbjedjenja tog sadržaja.

Pakovanje mora odgovarati vrsti, prirodi sadržine, obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti predmeta u pošiljci.

Za zatvaranje pošiljke mogu se koristiti, zavisno od vrste i vrijednosti sadržaja pošiljke, odgovarajuća sredstva: lijepak, ljepljiva traka, poštanska sigurnosna naljepnica, kanap sa plombom, pečatni vosak, brava, katanac i sl.

Stakleni i drugi lomljivi predmeti moraju biti pojedinačno upakovani u čvrstu kutiju ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom, koji će spriječiti oštećenje sadržaja.

Pakovanje vrijednosnog pisma

Ako vrijednosno pismo sadrži novac ili vrijednosne papire, za pakovanje se mora upotrijebiti tipizirani poštanski koverat.

Vrijednosno pismo ne može biti pakovano u koverat sa prozirnim dijelom.

Za vrijednosno pismo koje sadrži druge predmete, koji se ne mogu staviti u koverat, mora se upotrijebiti odgovarajuća čvrsta kutija, platnena vrećica i slično, u zavisnosti od vrijednosti i vrsti sadržaja koji se otprema.

Pakovanje tiskovine

Tiskovina koja sadrži jedan ili više primjeraka novina i/ili časopisa mora biti upakovana u omot ili povezana kanapom dovoljne čvrstine, na kojoj je označena adresa primaoca.

Rokovi uručenja

Pod rokovima za uručenje poštanskih pošiljaka podrazumjeva se vrijeme od prijema pošiljke do uručenja primaocu.

Pismonosne pošiljke, u zavisnosti od toga da se uručuju na užem, širem ili najširem dostavnom području, te u zavisnosti od toga kada su otpremljene iz pošte prijema, biće uručene za jedan, dva ili, najkasnije, tri dana.

U rokove za uručenje poštanskih pošiljaka iz domena univerzalne poštanske usluge ne ulaze: dan prijema, dani kada pošta ne radi ili kada ne vrši dostavu odnosno isporuku pošiljaka i dani državnih praznika.

U rokove se ne računa ni vrijeme kašnjenja: zbog nepotpune i netačne adrese primaoca, zbog više sile ili zastoja u saobraćaju nastalog bez krivice davaoca poštanskih usluga.

Ako je pošiljka primljena nakon zadnje otpreme pošiljaka iz pošte, rokovi za uručenje se produžavaju za jedan radni dan, o čemu se prilikom prijema odmah obavještava pošiljalac.

Poštanski operator može sa velikim korisnicima dogovoriti posebne rokove za uručenje poštanskih pošiljaka.

Vrste pismonosnih pošiljaka

Preporučena pošiljka

Preporučena pošiljka je registrovana poštanska pošiljka bez označene vrijednosti za koju se pošiljaocu daje potvrda o prijemu pošiljke i uručuje primaocu uz potpis.

Pošiljalac prilikom predaje preporučene pošiljke može zahtijevati uručenje:

  • sa povratnicom;
  • pošiljke lično primaocu i
  • za pošiljke u međunarodnom saobraćaju, dostavljanje avionom.


Preporučena pošiljka, na adresnoj strani mora da ima naljepnicu ili oznaku “R” (Recommande), broj pošiljke i naziv pošte koja je primila pošiljku.

Ako naljepnica iz stava 3 ovog člana nema naziv pošte na nju se stavlja otisak žiga prijemne pošte.

Kao preporučena pošiljka može se predati pismo, dopisnica, tiskovina i sekogram.


Vrijednosna pošiljka

Vrijednosna pošiljka je poštanska pošiljka čiji je sadržaj pošiljalac osigurao do označene vrijednosti na pošiljci za slučaj gubitka, krađe ili oštećenja.

Prilikom predaje vrijednosne pošiljke pošiljaocu se izdaje potvrda o prijemu, a primaocu se uručuje uz potpis.

Vrijednost pošiljke ispisuje se brojevima i slovima u donjem lijevom dijelu adresne strane pošiljke i može da sadrži robu, novac, pisano saopštenje i druge predmete.

Na vrijednosnom pismu nalazi se naljepnica sa odgovarajućom oznakom “V”, koja sadrži broj pisma i naziv JPM koja je primila pošiljku.

U međunarodnom saobraćaju vrijednosna pisma se mogu predati samo za one države koje tu uslugu prihvataju.

Sudsko pismo

Sudsko pismo je registrovana poštanska pošiljka u sudskom i upravnom postupku.

Sastavni dio sudskog pisma je povratnica, po pravilu, iste veličine i boje.

Sudsko pismo, u pogledu mase i dimenzija, mora odgovarati uslovima za prijem “pismonosne pošiljke” i predaje se kao preporučena pošiljka sa povratnicom.

Posebne usluge

Posebnom uslugom smatra se usluga u okviru kojih pošiljalac zahtijeva poseban način postupanja sa pošiljkama.

Posebne usluge su:

  • prioritetna pošiljka;
  • pošiljka s povratnicom;
  • pošiljka s otkupninom;
  • pošiljka koja se uručuje lično primaocu;
  • pošiljka sa reklamnom porukom;
  • pošiljka sa plaćenim odgovorom.


Pošiljka najbrže kategorije

Pošiljka najbrže kategorije (u daljem tekstu: prioritetno pismo) je registrovana pismonosna pošiljka kod koje se nudi brži postupak u usmjeravanju i prenosu u odnosu na ostale pošiljke u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Prioritetno pismo mora biti pravougaonog oblika i u gornji lijevi dio adresne strane stavlja se naljepnica ili otisak plave boje s tekstom: “PRIORITETNO/AVIONOM – PRIORITAIRE/PAR AVION” u međunarodnom saobraćaju, odnosno naljepnica ili otisak svijetloplave boje s tekstom: “PRIORITETNO” u unutrašnjem saobraćaju.

Pošiljka s povratnicom

Pošiljka sa povratnicom je registrovana poštanska pošiljka za koju pošiljalac zahtijeva pisanu potvrdu uručenja na posebnom obrascu “POVRATNICA”-“Advice of receipt”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu.

Povratnica se vraća i uručuje pošiljaocu kao obično pismo.

Na adresnoj strani pošiljke mora biti oznaka “AR”.

Kao pošiljka sa povratnicom može se predati svaka registrovana poštanska pošiljka.

Povratnicu ispunjava pošiljalac i predaje je zajedno sa pošiljkom.

Pošiljka s otkupninom

Pošiljka sa otkupninom je registrovana poštanska pošiljka kod koje se poštanska pošiljka uručuje primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca te pošiljke.

Kao otkupna pošiljka se može slati vrijednosna pošiljka i paket, s tim što, po pravilu, otkupni iznos predstavlja označenu novčanu vrijednost pošiljke uključujući i eventualni iznos poštarine.

Pošiljalac je dužan da pored svoje pune adrese stavi oznaku “Otkupnina” i označi iznos otkupnine brojevima i slovima.

Pošiljka koja se uručuje lično primaocu

Pošiljka koja se uručuje lično primaocu je registrovana poštanska pošiljka koja se mora lično uručiti primaocu.

Na adresnoj strani pošiljke mora biti oznaka “Uručiti lično”, odnosno “A remettre en main propre” u međunarodnom saobraćaju.

Pošiljka sa reklamnom porukom

Pošiljalac može zahtijevati predaju poštanske pošiljke na kojoj se nalazi reklamna poruka (u daljem tekstu: reklamna poruka).

Reklamnom porukom ne smatraju se: logotip, znak i druga obilježja pravnog lica koje predaje pošiljku.

Reklamna poruka ne smije se nalaziti u prostoru predviđenom za adresiranje, označavanje poštarine, službene naljepnice i oznake.

Za prijem reklamne poruke, naplaćuje se dodatna poštarina u skladu sa cjenovnikom poštanskih usluga.

Pošiljka sa plaćenim odgovorom

Pošiljalac može zahtjevati predaju pošiljke sa plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI pošiljka).

Pošiljkom sa plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI) smatra se pošiljka (pismo i dopisnica) koju pošiljalac šalje primaocu bez plaćanja poštarine.

Poštarinu za pošiljku sa plaćenim odgovorom plaća primalac prilikom preuzimanja pošiljke.

Pošiljka sa plaćenim odgovorom mora da sadrži oznaku IBRS/CCRI, broj dozvole i druge oznake propisane aktima UPU-a.

Pošiljke sa plaćenim odgovorom mogu se predati ako korisnik prethodno obezbijedi dozvolu od pošte i zaključi ugovor o obavljanju te usluge.

USLUGE PO POSEBNOM ZAHTJEVU POŠILJAOCA

Pošiljalac, može nakon predaje, a prije uručenja pošiljke u unutrašnjem saobraćaju zahtijevati da se:

1) pošiljka sa posebnom uslugom, osim sudskih pisama i pisama po upravnom postupku, nadošalje na novu adresu;

2) pošiljka vrati iz prijemne pošte prije otpreme;

4) izmijeni i dopuni adresa na pošiljci;

5) pošiljka sa posebnom uslugom potražuje;

6) izda naknadna potvrda o prijemu vrijednosne i otkupne pošiljke;

7) izda na uvid isplaćena uputnica ili njena fotokopija;

8) pošiljka uputi na “poste restante”;

9) pošiljka uruči sa oznakom lično.

USLUGE PO POSEBNOM ZAHTJEVU PRIMAOCA

Primalac može, prije uručenja pošiljke, zahtijevati sljedeće usluge:

1) čuvanje pošiljke sa posebnom uslugom u pošti iznad propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana;

2) uručenje pošiljke sa posebnom uslugom, ubacivanjem pošiljke u kućni kovčežić, bez potpisa primaoca

kojim potvrđuje prijem pošiljke;

4) korišćenje poštanskog faha (pregratka);

5) dostavljanje “POSTE RESTANTE” pošiljke na adresu;

6) dostavljanje pošiljke u određeni dan, odnosno vrijeme;

7) nadoslanje pošiljke na novu adresu, osim sudskih pisama;

8) izdavanje na uvid isplaćene uputnice ili njene fotokopije.