Pristup informacijama

Pristup informacijama

Na osnovu člana 28 i 30 Statuta Pošte Crne Gore Ad Podgorica, Odbor direktora Pošte je na sjednici održanoj 15.03.2018. godine donio Odluku o usvajanju Vodiča za pristup informacijama u Pošti Crne Gore AD Podgorica.

Putni nalozi

Prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list Crne Gore”, br. 003/20 od 23.01.2020, 038/20 od 25.04.2020), Pošta Crne Gore AD ima obavezu da na svom web sajtu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, svakih sedam dana, objavljuje putne naloge za korišćenje službenih vozila.