Poštanski rječnik

Avers – je prednja strana novčanice, medalje, poštanske marke ili filatelističke cjeline.

AR (naljepnica) – je oznaka za pošiljku sa povratnicom. Ova oznaka se navodi na adresnoj strani pisma ili paketa.

Adresirana Pošiljka – je poštanska pošiljka na kojoj se nalazi adresa primaoca na koju treba uručiti pošiljku.

Adresni kod – je niz karaktera koji jednoznačno određuju adresu primaoca na koju treba uručiti pošiljku.

Bar kod – je mašinski čitljiv univerzalni proizvodni kod. Bar kodovi se čitaju pomoću skenera koji prelazi preko koda i registruje Univerzalni proizvodni kod (UPK). Širina svake crne linije i bijeli prostor između njih predstavlja jednu od cifara koje čine UPK.

Cjenovnik poštanskih usluga – je popis cijena poštanskih usluga prema kome davalac poštanskih usluga naplaćuje usluge.

Consignment  ili grupisanje pošiljaka omogućava otpremanje većeg broja pošiljaka od jednog pošiljaoca ka više primalaca.

DTS (SDR) – Droits de tirage spéciaux (SDR – Special drawing right)

je novčana jedinica u koju sve zemlje preračunavaju označene vrijednosti na pošiljkama u međunarodnom saobraćaju

Davalac poštanskih usluga – je pravno lice koje je ovlašćeno da obavlja poštanske usluge prema zakonu.

Ležarina – novčani iznos koji je primalac poštanske pošiljke dužan platiti za dane čuvanja pošiljke u Pošti u slučajevima kada primalac  nije došao preuzeti pošiljku premda je bio službeno  obaviješten o njenom prispijeću.

M vreća – su tiskovine koje isti pošiljalac otprema u većim količinama istom primaocu u međunarodnom poštanskom saobraćaju i mogu se staviti u jednu ili više vreća. Najmanja masa „M” vreće je 2 kg, a najveća 30 kg.

Paketska adresnica –  je obrazac koji se popunjava prilikom predaje paketa u unutrašnjem saobraćaju. Adresnica prati svaki paket i sadrži sve osnovne podatke o pošiljaocu i primaocu, kao i masu i zahtijevane posebne usluge. Paket u međunarodnom saobraćaju prate Sprovodnica i Carinska deklaracija.

Pečatni vosak – je lako topljiv crveni vosak koji se može koristiti za zatvaranje (pečaćenje) pošiljaka sa označenom vrijednošću.

Posebne usluge –  su usluge kojima pošiljalac zahtijeva poseban postupak sa pošiljkom u svim ili pojedinim fazama obavljanja poštanskih usluga.

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga su uslovi poštanskog operatora usaglašeni sa zakonom i međunarodnim standardima. Javno su objavljeni.

Post-restant” –  je oznaka koja ukazuje da se pošiljka ne dostavlja primaocu na kućnu adresu, već da je predviđeno da mu bude isporučena u pošti. Oznaka „post-restant” mora biti naglašena u adresi na adresnoj strani.

Pošiljalac je pravno ili fizičko lice koje šalje poštansku pošiljku i koje je nosilac svih prava i obaveza iz ugovora po pristupu, do propisnog uručenja poštanske pošiljke.

Pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu je posebna usluga koja podrazumijeva uručenje pošiljke isključivo primaocu, odnosno staratelju.

Pošiljka sa plaćenim odgovorom –  je usluga namenjena pravnim licima koja šalju svoje kataloge, brošure, upitnike, ankete i drugi reklamni materijal na veliki broj različitih adresa očekujući povratne odgovore. Poštarinu za plaćene odgovore ne plaća pošiljalac već primalac – pravno lice, u skladu sa zaključenim ugovorom. Za korišćenje ove usluge pravno lice treba da otvori poštanski pregradak, u nekoj od isporučnih pošta, na koji će stizati plaćeni odgovori.

Pošiljka sa potvrđenim uručenjem –  je pošiljka za koju davalac poštanskih usluga izdaje pošiljaocu potvrdu o prijemu, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema.

Pošiljka sa označenom vrijednošću je vrijednosno pismo, Post-ekspres ili paket na kojima pošiljalac označava vrijednost sadržaja.

Pošiljka sa povratnicom je pošiljka za koju pošiljalac, nakon njenog uručenja, dobija dokument (povratnicu) na kome se nalaze podaci o datumu uručenja i potpis primaoca.

Poštanska marka je poštanska vrijednosnica, odnosno sredstvo plaćanja i naplate poštanske usluge.

Poštanska mreža – sačinjavaju jedinice poštanske mreže i resursi koje poštanski operator koristi za obavljanje poštanskih usluga.

Poštanski adresni kod (PAK) je šestocifreni broj koji označava dio ulice u koji poštar dolazi da bi uručio pošiljku primaocu i preciznije određuje lokaciju za uručenje pošiljaka, u odnosu na adresovanje kada se upisuje samo poštanski broj.

Poštanski broj je znak sastavljen od brojki, koji zamjenjuje odnosno dopunjuje naziv jedinice poštanske mreže. Isti poštanski broj ne mogu imati dvije ili više pošta. Poštanski broj je sastavni dio adrese. Poštanski broj je sastavljen od pet brojki i svaka ima određeno značenje.

Poštanski fah je određeni prostor u pošti preko koga se obavlja isporuka pošiljaka za korisnike koji su se opredijelili za takav način uručenja pošiljaka.

Poštanski sandučić je sandučić u koji korisnici mogu ubaciti   neregistrovane pismonosne pošiljke kako bi ih davalac poštanskih usluga uručio primaocima.

Poštanski operator je domaće ili strano lice koje je neposredni davalac poštanskih usluga.

Poštanski žig je sredstvo rada svake pošte, čiji se oblik, veličina, način izrade i materijal, kao i podaci koje sadrži utvrđuju Tehničkim uslovima. Svaka pošta ima najmanje jedan žig, koji služi za žigosanje, odnosno označavanje pošiljaka, dokumenata uplata i isplata, kao i poštanskih i računskih isprava. Na žigu su ugravirani broj i naziv pošte, slovna oznaka, a u sredini žiga se nalaze numeričke oznake koje označavaju dan, mjesec, godinu i čas upotrebe.Žigovi mogu biti redovni, prigodni, mašinski, terminalni i drugi.

Poštarina je cijena koju korisnik plaća za obavljanje poštanske usluge.

Potraživanje je postupak u kome korisnik poštanske usluge ili drugo ovlašćeno lice može da ostvari nadoknadu štete i druga potraživanja u skladu sa Zakonom.

Potvrda o prijemu pošiljke je obrazac koji se popunjava prilikom predaje registrovanih poštanskih pošiljaka. Podaci na potvrdi o prijemu pošiljke moraju biti istovjetni podacima na pošiljci: primalac, otkupni iznos, vrijednost pošiljke, posebne usluge. Pošiljalac potpisuje i zadržava ovu potvrdu kao dokaz da je pošiljka primljena.

Primalac je pravno ili fizičko lice na koje je poštanska pošiljka adresovana i kojem se pošiljka uručuje na osnovu naloga pošiljaoca.

Revers –  poleđina novčanice, medalje, poštanske marke ili filatelističke celine.