Telegram

Telegram je pisano saopštenje koje korisnik može predati u pošti, saopštiti telefonom ili poslati koristeći Poštin elektronski servis web telegram.

Ovo istovremeno znači da korisnik može odabrati i način plaćanja – u kešu prilikom posjete poslovnici, uz naredni račun za telefonske usluge ukoliko pozovete 126 ili platnom karticom ako koristite web telegram.

Telegram je moguće poslati pozivom broja 126 sa fiksnog telefona ili M:TEL mobilne mreže. 

Elektronski servis web telegram korisnicima omogućava da pošalju telegram putem interneta.

Pravila prilikom predaje telegrama

  • Tekst telegrama je na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori;
  • Pošiljalac mora navesti tačnu i preciznu adresu primaoca, sa svim podacima koji omogućavaju brzo i pravilno uručenje telegrama;
  • Telegram bez sadržaja, saopštenja koje pošiljalac želi da prenese i uruči primaocu, ne može biti primljen;
  • Ne mogu se prenijeti telegrami čiji je sadržaj saopštenja usmjeren protiv mira, bezbjednosti, naroda i države, čovječnosti i međunarodnog prava, života i tijela, dostojanstva ličnosti I morala, časti i ugleda i opšte bezbjednosti ljudi i imovine, kao i saopštenja koja su po svom sadržaju prijeteća i uvredljivog karaktera.

Prenos telegrama na teritoriji Crne Gore

OBIČNI TELEGRAM
Prijem i uručenje telegram
1,00
Prenos jedne riječi
0,10
HITAN TELEGRAM
Prijem i uručenje telegram
2,00
Prenos jedne riječi
0,20
TELEGRAM KOJI SE DOSTAVLJA POSEBNOM NOSIOCU
Za svaki kilometer ( u jednom pravcu)
2,00
Minimalni iznos (cijena za 5 km)
10,00
TELEGRAM SA POKLONOM
Prijem i uručenje telegrama
2,00
Prenos jedne riječi
0,10
+ CIJENA LUKSUZNOG OBRASCA 1,00€
+ CIJENA POKLONA

Prenos telegrama u međunarodnom saobraćaju

Prenos jedne riječi telegrama ( minimum 10 riječi)
I zona – SRBIJA
0,15
II zona – Zemlje Evrope
0,55
III zona – Ostale zemlje svijeta
0,75