Paketske usluge

Paketske usluge

Paketske usluge su usluge prenosa zatvorenih pošiljaka (paketa) sa označenom vrijednošću i registrovanim brojem prijema, koje, po pravilu, sadrže robu i druge predmete.

Paketske pošiljke možete pratiti na Track & Trace sistemu.  Klikom na link dobijate formu u koju treba unijeti broj pošiljke nakon čega ćete dobiti informaciju gdje se Vaša pošiljka (paket) nalazi.

Paket može biti mase do 30 kg.

Posebne usluge

Prilikom predaje paketa na prenos, na raspolaganju su Vam sljedeće posebne usluge:

  • paket sa povratnicom – prilikom uručenja paketa primaocu, primalac pisano potvrđuje na obrascu Povratnica – Advice of receipt prijem pošiljke;
  • paket sa otkupninom u unutrašnjem saobraćaju – je registrovana poštanska pošiljka za koju pošiljalac prilikom predaje, zahtjeva da se uruči primaocu uz predhodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca pošiljke. Sa otkupnom pošiljkom pošiljalac je obavezan predati i popunjeni obrazac uputnice  ili odgovarajući obrazac platnog prometa  kojim će mu se doznačiti otkupni iznos. Vrijednost sadržaja paketa mora biti označena brojkom i slovima u lijevom donjem dijelu adresne strane, a ne smije biti upisana običnom olovkom. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti pošiljke, odnosno vrijednosti otkupnine kod otkupnih paketa;
  • paket sa ličnim uručenjem – paket se uručuje lično primaocu ili njegovom zakonskom zastupniku (punomoćniku), na adresi primaoca;
  • izdvojeni paket – paket za koji pošiljaoc zahtjeva da se sa njim postupa posebno pažljivo;
  • avionski prenos – u međunarodnom saobraćaju