Inostranstvo

U međunarodnom saobraćaju Pošta Crne Gore Vam pruža uslugu EMS (Express Mail Service). Pošiljka preuzeta na prenos EMS uslugom dobija status EMS pošiljke.

Procedura prijema i uručenja EMS pošiljke

Ukoliko su dokumenta sadržaj Vaše pošiljke, Vaši zahtjevi primaju se u CALL CENTER-u Pošte Crne Gore. 

U zavisnosti od Vašeg zahtjeva, EMS pošiljka može biti preuzeta/uručena u Vašim prostorijama, od strane našeg radnika ili direktno od Vas ili Vašeg ovlašćenog lica, u prostorijama pošte. 

Adresiranje EMS pošiljke

Za adresiranje EMS pošiljke koristi se poseban obrazac (adresnica), koji se sastoji od 5 primjeraka.

Pošiljalac je dužan da u Adresnici latiničnim pismom i arapskim brojevima upiše slijedeće podatke:

  • tačnu i potpunu adresu pošiljaoca,
  • tačnu i potpunu adresu primaoca,
  • telefon, fax i e-mail adresu pošiljaoca i primaoca (ukoliko su ovi podaci poznati),
  • opis sadržine pošiljke,
  • namjenu sadržaja pošiljke na Carinskoj deklaraciji, 

Pakovanje EMS pošiljaka

Za pakovanje EMS pošiljaka koristi se posebna ambalaža (kartonska ili polietilenska), usklađena sadržaju pošiljke.

Masa i dimenzije EMS pošiljke

U skladu sa aktima Svjetskog Poštanskog Saveza, najveća dimenzija EMS pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju je 1,5 m, odnosno 3,00 m, u zbiru dužina i obima na najširem mjestu mjereno u svakom drugom pravcu , osim u uzdužnom.
 
Najmanje dimenzije EMS pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju su dimenzije Adresnice (152 x 240 mm ).
 
Najveća dozvoljena masa  EMS pošiljke je 30 kg.
 
Razmjena EMS pošiljaka čija pojedinačna masa prelazi 30 kg,može se obavljati samo na osnovu bilateralnog sporazuma i ona ne može biti veća od 50kg.

Sadržaj EMS pošiljke

EMS pošiljke mogu sadržati dokumenta i/ili robu osim onih dokumenata i/ili robe, čiji je prenos zabranjen aktima Svjetskog poštanskog saveza i zakonodavstvima pojedinih zemalja.
 
EMS pošiljke ne smiju sadržati : metalni novac, novčanice ili bilo koje vrijednosnice koje glase na donosioca, putničke čekove, piraterijski materijal (narezane diskove i dr.), plemenite metale, drago kamenje, žive životinje, opojne droge, psihotropne materije, sablažnjive i nemoralne predmete, otrovne i materije sa nagrizajućim svojstvima, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materijale, oružje i municiju i sve druge predmete čiji je prenos zabranjen propisima Crne Gore, predmete čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji, predmete koji po prirodi i pakovanju mogu u toku prenosa ugroziti zdravlje i živote ljudi, druge poštanske pošiljke, poštanska postrojenja, transportna sredstva i opremu, osim materijala čiji je prenos dozvoljen pod uslovima i na način koji je utvrđen zakonom, međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim aktima, a što je pošiljalac u obavezi da dokaže.
 
Sve posledice slanja EMS pošiljaka sa nedozvoljenim sadržajem, snosi pošiljalac.