Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Aktivnosti na unapređenju sistema kvaliteta implementacijom serije međunarodnih standarda u Pošti Crne Gore koordinisane su od strane Direkcije za kvalitet, kao posebne organizacione jedinice u čijem fokusu je unapređenje kvaliteta I poštovanje standarda.

Direkcija za kvalitet u Pošti Crne Gore zadužena je za primjenu standarda kvaliteta propisanih zakonima Crne Gore i međunarodnim propisima odn. aktima  Svjetskog poštanskog saveza (UPU) i drugih strukovnih asocijacija.

U funkciji obezbjeđenja primjene propisanih standarda kvaliteta, u Direkciji se redovno organizuje praćenje  i mjerenje kvaliteta procesa poštanskih usluga (kvaliteta prenosa i uručenja poštanskih pošiljaka).

Ova Direkcija učestvuje u projektima za kvalitet Svjetskog poštanskog saveza i Fonda za kvalitet QSF ovog saveza. U 2020. je učestvovala u EAD projektu Svjetskog poštanskog saveza, koji je u završnoj fazi. Projekat treba da omogući brži carinski postupak, što će za korisnike biti značajno.

Stanje kvaliteta univerzalnih poštanskih usluga Direkcija prati i analizira redovno kroz različite vidove praćenje i mjerenja karakteristika kvaliteta, a jednom godišnje sačinjava  ”Godišnji Izvještaj o kvalitetu obavljanja univerzalne poštanske usluge” po svim pokazateljima kvaliteta koji su propisani. Ovaj Izvještaj se po Zakonu, dostavlja Agenciji EKIP, koja ima ulogu regulatora tržišta poštanskih usluga.

Svoj značajni doprinos kvalitetu usluga, Direkcija daje na polju znanja, kao osnovnom garantu kvaliteta i pokretaču razvoja. Direkcija organizuje redovne obuke i testiranja znanja zaposlenih u cijelom sistemu. Kroz obuke i testiranja prolaze zaposleni koji komuniciraju sa korisnicima:  poštari i šalterski radnici/ce, kao i njihovi pretpostavljeni odn. kontrolno-upravljačko osoblje pošta.