Dan marke – 150 godina od uspostavljanja redovne pošte

Dan marke – 150 godina od uspostavljanja redovne pošte

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Ana Pejović
Štampa:
"Blicdruk", Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00X35.00
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis

150 god. od uspostavljanja redovne pošte

Crnogorski konzul u Skadru, Jan Vaclik, u pismima iz 1863. godine, prvi je ukazao knjazu Nikoli na neodložnu potrebu za uvođenjem poštanske službe u Crnoj Gori. Odgovorni crnogorski krugovi tome su pristupili sa najvećom ozbiljnošću. Jovan Sundečić, dvorski savjetnik i lični sekretar knjaza Nikole, upućen  je u Beč 1871. godine, sa zadatkom da u direktnim pregovorima reguliše poštanski promet između Austrougarske i Crne Gore.Tome je uslijedilo potpisivanje poštanske konvencije u Zadru 25. 5. 1871. godine, koja je stupila na snagu tek januara 1873. godine, nakon potpisivanja od strane austrougarskog ministra inostranih poslova, grofa Đule Andrašija.

Pošta Crne Gore, u okviru izdanja Dan marke 150 god. od uspostavljanja redovne pošte, publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Ana Pejović, grafička dizajnerka sa Cetinja