Konkurs za likovna rješenja poštanskih maraka

Konkurs za likovna rješenja poštanskih maraka

Na osnovu Odluke Odbora direktora Pošte Crne Gore AD Podgorica broj 00010-12058/2, od 29.06.2022.godine i saglasnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma broj 013-350/22-9844/2 od 25.07.2022.godine, Pošta Crne Gore AD Podgorica objavljuje

K O N K U R S
za izbor motiva i načina likovnog rješenja prigodnih poštanskih maraka za izdanja: ,,
Turizam – plaže Jaz, Mogren, Bečićka plaža“,  „Euromed postal – Mediteranski festivali Filmski festival Herceg Novi – Montenegro Film Festival“, „150 god. bolnice ,,Danilo I” “,  Pomorstvo  Vjenčanje Crne Gore sa morem“ i Dan marke 150 god. od uspostavljanja redovne pošte“

I PREDMET KONKURSA

Konkurs za  izbor motiva i načina likovnog rješenja za izdanja prigodnih poštanskih maraka prema usvojenom Programu izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2023. godinu,a koja nijesu izabrana Konkursom objavljenim u dnevnom listu  „Pobjeda“,  dana 28.10.2022. godine, ponavlja se za sljedeća izdanja:

 1. 05.07.2023.g. – ”Turizam – plaže”

Izdanje sadrži:

        Tri marke pod nazivom:

a.) “Jaz” nominalne vrijednosti 0,30€

b.) “Mogren” nominalne vrijednosti 0,40€

c.) “Bečićka plaža” nominalne vrijednosti 0,50€

 • Tri Koverte prvog dana
 • prigodni žig.

Dimenzije maraka ovog izdanja su: 42.00×28.00mm.

Zadatak autora je da na osnovu izabranog idejnog rješenja tematski upodobe i kreiraju idejna rješenja za: obod tabaka i vinjetu u tabaku 5+1 maraka.

       2.  10.07.2023.g. ” Euromed postal – Mediteranski festivali Filmski festival Herceg Novi – Montenegro Film Festival”

        Izdanje sadrži:

–           jednu marku nominalne vrijednosti 0,95 €,

–           Koverat prvog dana

–           prigodni žig.

Dimenzija marke ovog izdanja je: 42,00×28,00mm.

       3. 19.10.2023.g. – “150 god. bolnice “Danilo I””

Izdanje sadrži :

–           jednu marku nominalne vrijednosti 0,40 €,

–           Koverat prvog dana i

–           prigodni žig.

Dimenzije marke ovog izdanja je: 35.00×29.00mm.

      4. 28.11.2023.g. – “Pomorstvo Vjenčanje Crne Gore sa morem”

Izdanje sadrži :

–           jednu marku nominalne vrijednosti 0,95 €,

–           Koverat prvog dana

–   MC i

–  prigodni žig.

Dimenzije marke ovog izdanja je: 42,00×28,00mm.

Pojam maksimum karte (MC) obuhvata razglednicu sa identičnim motivom kao kod marke, uvećan na dimenzije razglednice, s tim što se treba predvidjeti da se marka sa istim idejnim rješenjem lijepi na prednjoj strani, a ne na poleđini, kao kod običnih razglednica. Gornji desni ugao prednje strane MC, treba da bude blijeđi, da bi se marka i žig mogli jasnije istaći. Potrebno je takođe uraditi i idejno rješenje za poleđinu MC, identično kao kod razglednica. Dimenzije MC karte su 146 x 96 mm.

5. 15.12.2023.g. – “Dan marke 150 god. od uspostavljanja redovne pošte”

Izdanje sadrži :

–           jednu marku nominalne vrijednosti 0,50 €,

–           Koverat prvog dana i

–           prigodni žig.

Dimenzije marke ovog izdanja je: 35.00×29.00mm.

Napomena: Idejno rješenje svake koverte prvog dana, tematski treba odgovarati nazivu prigodnog izdanja.

Kod kreiranja tabaka  8+1 i 5+1, zadatak autora je da upodobi i idejna rješenja za vinjetu.

Svakako, kod svih vrsta tabaka, potrebno je idejno upodobiti i obod tabaka.

Autori su obavezni predloge idejnih rješenja tematski upodobiti sa nazivom izdanja odnosno nazivom svake pojedinačne marke u seriji, dobro izučiti temu i likovno osmisliti. Autor se mora pored činjeničnog poznavanja sa temom saživjeti, osjetiti njen značaj, istorijsku vrijednost, duhovni smisao i ljepotu kazanu likovnim jezikom. Upravo marka treba da bude simbioza svega toga: da ima istorijsko – kulturnu utemeljenost, estetsko-likovnu formu, duh vremena, pečat umjetnika i naručioca, nacionalno-državnu prepoznatljivost i internacionalnu širinu, što poštanskoj marki daje filatelističku vrijednost i finansijsko komercijalno opravdanje.

II USLOVI UČESTVOVANJA AUTORA

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i punoljetna fizička lica sa i van teritorije Crne Gore.

 • Autor se može nadmetati za sve ili samo pojedine teme.
 • Autor se za svaku temu može nadmetati sa jednim ili više predloga.
 • Autor će likovno obraditi teme po slobodnom izboru i motive u skladu sa uslovima datim u poglavlju I- Predmet konkursa,  kao i u uslovima iz ovog poglavlja.
 • Likovni predlog mora odgovarati zadatoj temi.
 • Autor je u obavezi priložiti komentar svog idejnog rješenja u pisanoj formi.
 • Autor je obavezan svoje predloge idejnih rješenja izraditi, vodeći računa da će se marka štampati tehnikom višebojnog offseta.
 • Autor će predložiti i moguće grafičke dorade, vodeći računa o namjeni djela kao i zadatoj tehnici štampe (moguće je predložiti zlato, srebro, blindruck, termografiju…).
 • Ne mogu se koristiti motivi za predložene teme koji se već nalaze na markama prethodnih izdanja Pošte Crne Gore u   periodu 2005-2023. god. (sva izdanja se nalaze na internet adresi http://www.postacg.me).
 • Autor mora priložiti Izjavu da je on jedini tvorac idejnog rješenja koje je predmet ovog Konkursa. Izjava autora treba da bude potpisana i prilaže se uz prijavu za konkurs. Ova izjava daje se pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i ovjerava kod nadležnog organa.
 • Ukoliko autor u svom djelu koristi tuđe likovne predloge (fotografije, crteže, slike i druga djela) mora navesti izvore, odnosno autore, te regulisati autorska prava u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.
 • Autor preuzima odgovornost za eventualno potraživanje drugih autora, u odnosu na Poštu Crne Gore.

III TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SMJERNICE ZA RAD AUTORA

 • Realizacija marke se sprovodi u programima koji su dio Adobe Creative Suite paketa.
 • Tekst koji se unosi u Indesign treba da se pretvori u krive, znači tekstovi moraju biti vektorizovani;  Elementi marke (logotipi, znakovi, itd) koji se kreiraju u Illustratoru, treba pretvoriti u krive i snimiti kao EPS. Kao takvi se unose u Indesign.
 • Same slike za marku mogu biti u psd. i .tiff formatu (rezolucija. 600 dpi/inch);, a sve to u CMYK-u;
 • U Indesign-u ne koristiti opciju Transparency, osim Opacity opciju! (Transparencija dovodi do neželjenih efekata u procesu osvetljavanja);
 • Transparenciju odraditi u Photoshop-u, ili u Illustratoru pa napraviti EPS, koji se u tom formatu unosi u Indesign;
 • Marke moraju biti precizno dimenzionirane i raspoređivane po tabaku, jer i najmanje odstupanje dovodi do neprecizne perforacije i sječenja tabaka;

            Autor će predloge idejnih rješenja za prigodne poštanske marke dostaviti:

 • Odštampane u originalnoj veličini marke;
 • na papiru na kom je odštampan predlog, obavezno mora biti odštampan naziv izdanja i šifra pod kojom je predat predlog idejnog  rješenja;
 • elektronsku formu u PDF formatu na CD-u ili USB sticku u rezoluciji (300 dpi/inch);
 • veličina koverte prvog dana (FDC-a) iznosi 162 x 115 mm, rezolucija 300dpi/inch;
 • prečnik žiga 33 mm, min 300 dpi/inch, sa kružnim natpisom : “PRVI DAN dd.mm.gggg. Pošta 81101 PODGORICA”

Obavezni elementi na markama:

 • CRNA GORA – MONTENEGRO,
  • naziv prigodnog izdanja i/ili naziv prigodne marke
  • nominalna vrijednost: planirati prostor nominale od tri cifre i oznaku € (npr 0,30 €),
  • godina izdanja (napomena: ako naziv prigodnog izdanja poštanske marke sadrži u sebi i godinu  izdanja, nije obavezno posebno ponavljati godinu izdanja),
  • logo Pošte Crne Gore,
  • ime autora likovnog rješenja marke i
  • naziv štamparije.

Obavezni elementi na markama štampani su latiničnim pismom, u skladu sa Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama Pošte Crne Gore AD Podgorica.

IV IZBOR AUTORA

Izbor predloga idejnog rješenja obaviće  Komisija imenovana od strane Odbora direktora Pošte Crne Gore.

Imena izabranih autora, kao i autora koji nisu izabrani (identifikovani su preko šifre), biće objavljena na internet stranici Pošte Crne Gore (www.postacg.me )

Predlozi autora koji ne budu izabrani, biće vraćeni autorima ličnim preuzimanjem na adresi Bulevar Ibrahima Dreševića b.b., zgrada Poštansko logističkog centra, u roku od 30 dana od dana izvršenog izbora idejnih rješenja autora. S obzirom da su učesnici predali ponude za konkurs pod određenom šifrom, prilikom preuzimanja ponude dužni su priložiti Potvrdu o prijemu ponude, ako su ponudu predali na arhivi Pošte. Ukoliko su ponudu predali putem pošte, autori će priložiti Potvrdu  o prijemu pošiljke.

Izabrani autor će biti obavezan da na zahtjev Pošte, u zadatom roku, izvrši sve potrebne korekcije na svom idejnom rješenju (npr. osnovni elementi ili drugo) kao i da prema uputstvima Pošte pripremi za štampu izdanja u skladu sa Programom izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2023.godinu.

V NADOKNADE

Visina nadoknada za izabrana idejna rješenja po jednom autoru kreću se u sijedećim neto iznosima:

a.) jedna marka – 250,00€ (obuhvata izradu idejnog rješenja za marku, FDC i prigodni žig),

b.) blok prigodnih maraka – 350,00€ (za slučaj da su idejna rješenja poštanskih maraka u tabaku i bloku identična, nadoknada iznosi 25,00€)

c.) maksimum karta – 25.00€ (obuhvata izradu idejnog rješenja za maksimum kartu i poleđinu iste)

Sa izabranim autorom biće zaključen ugovor u kojem će se, pored ostalog, definisati autorska prava između Pošte Crne Gore i autora, shodno Zakonu o autorskom i srodnim pravima.

VI NAČIN DOSTAVLJANJA RADOVA

Autori dostavljaju radove u zatvorenim kovertama, sa naznakom “NE OTVARAJ”, na adresu :

Pošta Crne Gore AD Podgorica

Konkurs za izbor motiva i načina likovnog rješenja 2023 – NE OTVARAJ

Ulica slobode 1

81000 Podgorica,

a na poleđini koverte ispisanu šifru pod kojom autor učestvuje na konkursu. U  slučaju da autori učestvuju na konkurs slanjem rješenja za više tema, rješenje svake teme dostavlja se u zasebnoj koverti, uz posebnu šifru. Ukoliko autori daju više predloga idejnih rješenja za jednu temu, rješenja se dostavljaju u jednoj koverti.

U ovoj koverti obavezno se nalazi druga     zatvorena koverta u kojoj su napisani podaci o autoru:

 1. Šifra pod kojom se autor prijavio;
 2. ime i prezime;
 3. kopija lične karte
 4. adresa
 5. broj telefona
 6. e-mail adresa i
 7. potpis autora.

Ponude se mogu slati poštom ili predati na arhivi Pošte Crne Gore u Ulici slobode 1, Podgorica, svakim radnim danom od     08.00h do 15.00h.

VII ROKOVI ZA PREDAJU PONUDA

Krajnji rok za predaju ponuda je 29.05.2023. godine do 15,00 časova.

Ponude pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.

VIII OSTALE ODREDBE

Pošta Crne Gore AD Podgorica zadržava pravo neprihvatanja ponuđenih predloga i ne snosi troškove za učešće autora u postupku nadmetanja.

Konkursnu dokumentaciju zainteresovani učesnici Konkursa mogu dobiti upitom na mail: aleksandra.perovic@postacg.me

aleksandra.bozovic@postacg.me

počevši sa danom objavljivanja  Konkursa, a zaključno sa 29.05.2023. godine od 08.00 – 15.00 časova.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 020 436 856 radnim danom od 08.00h do 15.00h. od dana objave konkursa do 29.05.2023. godine, zaključno sa 12h.

POŠTA CRNE GORE AD PODGORICA