Pošta Crne Gore za devet mjeseci ove godine ostvarila dobit 733 000 eura

Pošta Crne Gore za devet mjeseci ove godine ostvarila dobit 733 000 eura

Devetomjesečni finansijski izvještaj, prema kojem je Pošta Crne Gore u prvih devet mjeseci ostvarila dobit od 733,206.00€, usvojen je na danas održanoj sjednici Odbora direktora Kompanije. Rezultat poslovanja za period januar-oktobar 2023. godine najbolji je u prethodnih pet godina i  jedan od najboljih poslovnih rezultata koji je Pošta Crne Gore do sada ostvarila.

Ukupni prihodi Pošte Crne Gore za devet mjeseci bilježe rast od 21,4%  u odnosu na devet mjeseci 2022. godine i iznose 15.029.994 €.

Naznačajnije učešće u prihodima imaju prihodi od prodaje usluga, veći su za 25,5% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine i iznose 14.323.089 €.

U okviru prihoda od prodaje usluga najveći rast ostvaruju prihodi od usluga express i kurirskih pošiljki (povećanje za 78,3 %) i prihodi od usluga novčanog poslovanja (povećanje za 35 %) u odnosu na isti izvještajni period prošle godine.

Značajno je naglasiti da je došlo do rasta prihoda poštanskih usluga u međunarodnom saobraćaju jer su pomenute usluge u periodu trajanja pandemije korona virusa bilježile konstantan pad.

Povećanje svih cijena na globalnom tržištu uslovilo je i rast troškova u odnosu na posmatrani period prethodne godine. Ukupni troškovi su povećani za 16,2% u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu i iznose 14.296.788 €.

Tokom sjednice Odbora konstatovano je da dobit od 733,000.00€ ima posebnu vrijednost s obzirom na činjenicu da su u maju 2023. godine povećane zarade zaposlenima, što obuhvata izvještajni period, a nakon toga i u oktobru ove godine. Takođe, dobit je ostvarena u vremenu rasta gotovo svih cijena na tržištu, što je značajno uvećalo troškove.

Potrebno je naglasiti da izvještajni period nije obuhvatio četvrti kvartal ove godine u kome su povećane zarade svim zaposlenima za stotinu eura neto, te je sasvim izvjesno da će do kraja godine doći do povećanja rashodne strane na ime zarada, odnosno do značajnijeg smanjenja dobiti.

Članovi Odbora direktora i menadžment Pošte Crne Gore su jedinstveni u stavu da je ostvarena dobit, prije svega, posljedica postignutog nivoa zajedničkog i predanog rada velikog dijela zaposlenih. Činjenica da većina zaposlenih dijeli viziju razvoja Kompanije i da je fokusirana na ostvarenje rezultata i poštovanje zajedničkih vrijednosti je jedan od najznačajnijih uspjeha menadžmenta.

Tokom ove godine je, zahvaljujući profesionalnom i predanom odnosu menadžmenta, ostvareno pravo na neto trošak univerzalnog servisa za 2022. godinu u iznosu od 344.000,00 €. Pravo na neto nadoknadu troška univerzalnog servisa, koje Pošta Crne Gore, prema Zakonu o poštanskim uslugama, ima od 2011. godine, ostvareno je samo tri godine.

Devetomjesečni poslovni rezultat otvara prostor optimističkim projekcijama kada je riječ o budućem poslovanju Pošte Crne Gore, posebno imajući u vidu da je usvojen novi cjenovnik univerzalnih poštanskih usluga koji će biti u primjeni od 1. januara 2024. godine, što će, očekujemo, doprinijeti rastu prihoda u narednoj godini.

Na danas održanoj sjednici Odbora direktora posebno je naglašeno da je jedan od ključnih razvojnih projekata Pošte Crne Gore izgradnja novog poštansko-logističkog centra. Odbor direktora, na prijedlog menadžmenta, je ranije ove godine Vladi Crne Gore uputio inicijativu za stvaranje pretpostavki za izgradnju poštansko-logističkog centra u Podgorici. Ovaj infrastrukturni poduhvat je nužan preduslov za razvoj poštanskih usluga i poboljšanje kvaliteta posebno komercijalnih servisa.

U ovom smislu, istaknuto je da je Pošta u prethodnom periodu investirala u tehnološku opremu, modernizaciju i proširenje kapaciteta, kako bi se postiglo optimalno korišćenje resursa i podizanje kapaciteta komercijalne djelatnosti Kompanije.

Odbor direktora je dao punu podršku Izvršnom direktoru da nastavi sa aktivnostima koje su započete u skladu sa strateškim odlukama koje je Odbor usvojio i koje očigledno daju očekivane rezultate.

S ovim u vezi, Izvršni direktor se zahvalio Odboru direktora na datoj podršci rekavši da su ostvareni rezultati plod zajedničkog truda svih zaposlenih u Pošti Crne Gore na čelu sa Odborom direktora, Izvršnim direktorom i pomoćničkim timom.

Dobar poslovni rezultat, dobar menadžment ljudskim resursima, izmjene cjenovnika koje će svoje efekte imati u narednoj godini, pokrenuti razvojni projekti, garant su pozitivnog i uspješnog poslovanja Pošte Crne Gore u narednom periodu, zaključeno je na danas održanoj sjednici Odbora direktora.