Reagovanje Predsjednika Odbora direktora na tekst objavljen u Dan-u

Reagovanje Predsjednika Odbora direktora na tekst objavljen u Dan-u

Povodom navoda objavljenih u dnevnim novinama “Dan”, dana 31. jula 2023. godine, na naslovnoj strani i na strani 4 u tekstu pod naslovom „U Pošti zaposleno preko stotinu ljudi po partijskoj i rođačkoj liniji: Posao dobili drugovi, rođaci, sestre, snahe, bratanične…“, kao predsjednik Odbora direktora Pošte Crne Gore u obavezi sam da reagujem na ponovno politički motivisano pisanje ovog dnevnog lista i ukažem na netačnost i neodrživost iznijetih navoda iz sljedećih razloga:

Prije svega, neminovno se mora poći od samog naslova tabloidnog karaktera, kojim se želi neistinitim navodima stvoriti privid kod čitalaca da je u Pošti Crne Gore zaposleno više od stotinu ljudi na osnovu partijske pripadnosti i rođačkog odnosa. Sve to u tekstu je potkrijepljeno sa izrežiranom konstrukcijom kojom se povezuje desetak zaposlenih sa određenim licima i njihovim navodnim partijskim i rođačkim odnosima, koji su proizvoljno dati i nikakvog uticaja na zapošljavanje nijesu imali.

Na bazi ove konstrukcije autor teksta novinar Milačić, otvoreno se stavio na stranu politike prethodne vlasti, koja ima očigledno za cilj da stvori ambijent da promjena vlasti nije doprinijela demokratizaciji društva, naprotiv da članovi novog rukovodstva nije trebalo ni da dođu u priliku da budu donosioci odluka. Svakom čitaocu će biti jasno da je ovdje zadatak i namjera autora da sačini naručeni politički silogizam, odnosno da autor teksta želi na bazi pojedinih njegovih neistinitih premisa, da dovede do toga da čitaoci izvedu pogrešnu i neistinitu konkluziju – zaključak iz početnih vješto postavljenih pretpostavki. 

U prilog ovoj konstataciji najbolje govori dizajn naslovne strane u kojoj je gotovo polovina posvećena samoj fotografiji predsjednika Odbora direktora, koju prati tendenciozan naslov, iako u skladu sa zakonom i Statutom Pošte Crne Gore, donošenje odluka u vezi sa zaposlenjem nije u nadležnosti Odbora direktora. Ovim se kao predsjednik Odbora apsolutno ne želim distancirati od odluka koje su donijete, već jasno ukazati da je riječ o zadatku na kojem se našao autor teksta da povede kampanju lične diskreditacije, pred izvjesno formiranje nove izvršne vlasti, kojoj bi nametnuo obavezu da se obračuna sa sadašnjim rukovodstvom, bez obzira na doprinos koji je dat.

Kada je riječ o odlukama u Pošti Crne Gore, Odbor direktora na čelu sa predsjednikom, od kada je preuzeo ovu dužnost, preduzeo je i niz aktivnosti kako bi učinio da se stanje u Pošti Crne Gore poboljša, posebno dajući punu podršku izvršnom direktoru da se hrabro uhvati u koštac sa decenijskim problemima, što je nesporno i učinjeno.

Ističem, da je zajedničko zalaganje Odbora direktora i izvršnog direktora dalo rezultate, najbolje govori to što su prihodi u 2022. godini veći za 1,5 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu, a koji su usmjereni na nabavku osnovnih sredstva, novih vozila, mopeda i drugog mobilijara, ulaže se u automatizaciju pošta i u njihovu digitalizaciju, dakle investira se u privredno društvo čiji je osnivač država. Kada se to ima u vidu jasno je da problematizovanje iznosa dobiti od strane autora teksta nema svoj značaj, već je cilj da se kod neupućenog čitaoca stvori utisak lošeg rada.

Valja posebno naglasiti da je ovo rukovodstvo bilo apsolutno profesionalno u pristupu i zapošljavanju, što najbolje ilustruje činjenica da su sva lica koja su, prije dolaska ovog rukovodstva, bila angažovana po osnovu ugovora o djelu ili posredstvom agencije za ustupanje zaposlenih, dobila priliku da zasnuju radni odnos. Jasno je da se vodilo računa da kadar koji je obučen treba zadržati kako bi dao doprinos u obavljanju radnih zadataka,  pa kreiranje „afere“ o zapošljavanju, predstavlja pokušaj da se stvori alibi za politički zadatak autora, ali očigledno neuspješan.

Isto tako, naglašavam da uslov za zasnivanje radnog odnosa nijesu politička pripadnost i rodbinske veze kako tvrdi autor teksta, ali nijesu ni osnov isključenja, kako on to želi predstaviti, odnosno ne mogu predstavljati ni ograničavajući faktor, jer kada bi to bio slučaj to bi vodilo povredi prava onih građana na koje bi se takav diskriminatorski stav zauzeo. 

S obzirom na to, nameće se pitanje kome smeta što je došlo do promjene vlasti, kome smetaju dobri rezultati i ulaganja u državno preduzeće koje treba da bude temelj poslovanja države, kome smeta  angažovanje novih i davanje prilike ljudima za zaposlenje, kome smetaju novi poslovi koji su povećali prihode za 1,5 miliona eura, kome smeta povećanje plata poštarima i šalterskim radnicima,  obnavljanje zapuštenih objekata i voznog parka, kome smetaju inicijative za rješavanje pitanja imovine, inicijative nadležnim ministarstvima da Pošta postane samostalna platna institucija, a samostalnost joj je oduzela prethodna vlast, te kome smetaju druge brojne aktivnosti koje su preduzete u dobroj vjeri i sa ciljem unaprjeđenja cjelokupnog rada i poslovanja Pošte Crne Gore AD.

Odgovor će, uvjeren sam, građani Crne Gore moći sami da daju.

Prema tome, pokušaj da se problematizuje zapošljavanje, ostavrena dobit i ukupno poslovanje, apsolutno gubi svoj značaj i daje jasanu sliku šta su namjere autora teksta i ovog dnevnog lista, a uvjeren sam da će to i javnost prepoznati i uočiti ono što je u ovom reagovanju osvijetljeno i jasno konstatovano.

Konačno,  oglašavamo se poslednji put sa demantovanjem neistina i malicioznih članaka proizvedenih od strane neupućenih i nedobronamjernih lica, a dobronamjernim čitaocima smo dovoljno pojasnili razloge i suštinu ovakvih natpisa.

Predsjednik Odbora direktora

Igor Bulatović, s.r.